Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương mở đầu

"Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương mở đầu" giới thiệu nội dung môn học; giới thiệu chung về kỹ thuật lập trình; phương pháp luận; quy trình phát triển phần mềm; sơ lược về ngôn ngữ C/C++. | Kỹ thuật lập trình Chương 1 Chương 1 Mở ầu 0101010101010101100001 0101010101010101100001 StateController 0101010100101010100101 0101010100101010100101 start 1010011000110010010010 1010011000110010010010 stop 1100101100100010000010 1100101100100010000010 0101010101010101100001 0101010101010101100001 0101010100101010100101 0101010100101010100101 1010011000110010010010 y A x B u 1010011000110010010010 2004 HOÀNG MINH SƠN 1100101100100010000010 1100101100100010000010 x C x d u LQGController 0101010101010101100001 0101010101010101100001 start 0101010100101010100101 0101010100101010100101 stop 1010011000110010010010 1010011000110010010010 1100101100100010000010 1100101100100010000010 8 14 2006 Nội dung bài giảng Giới thiệu nội dung môn học Giới thiệu chung về kỹ thuật lập trình Phương pháp luận Qui trình phát triển phần mềm Sơ lược về ngôn ngữ C C 2004 HOÀNG MINH SƠN Chương 1 Mở đầu 2 Nội dung môn học Các kỹ thuật lập trình cơ bản thực hiện minh hoạ trên các ngôn ngữ lập trình C và C Lập trình có cấu trúc structured programming Lập trình hướng ối tượng object-oriented programming Lập trình thời gian thực real-time programming Lập trình tổng quát generic programming Tại sao chọn C C Hai ngôn ngữ lập trình tiêu biểu nhất ủ ể thực hiện các kỹ thuật lập trình quan trọng 2004 HOÀNG MINH SƠN Hai ngôn ngữ lập trình quan trọng nhất ối với kỹ sư iện kỹ sư iều khiển Chương 1 Mở đầu 3 Quan iểm về môn học Đề cao kiến thức cơ bản nền tảng Thiên về tư duy và phương pháp lập trình Tạo khả năng dễ thích ứng với các ứng dụng khác nhau Tạo khả năng dễ thích ứng với các ngôn ngữ lập trình khác Java Visual Basic C MATLAB Nhấn mạnh tính chuyên nghiệp trong lập trình hiệu quả chất lượng Những nội dung không có trong chương trình Lập trình hệ thống low-level system programming Lập trình ồ họa 2004 HOÀNG MINH SƠN Lập trình giao tiếp với các thiết bị ngoại vi cổng nối tiếp song song Lập trình cơ sở dữ liệu Lập trình thành phần lập trình phân tán mạng Internet Chương 1 Mở

TỪ KHÓA LIÊN QUAN