Vận dụng quan điểm “Dạy học theo năng lực thực hiện” trong đào tạo đại học ngành công nghệ thông tin

Dạy học theo năng lực thực hiện đang được quan tâm nhiều trong đào tạo nghề và đã mang lại những hiệu quả nhất định do sự phù hợp của quan điểm dạy học này với đào tạo nghề. Tuy nhiên, trong đào tạo đại học, vấn đề này hầu như chưa được quan thông tin | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Education Science 2013 Vol. 58 No. 4 pp. 45-51 This paper is available online at http VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Phạm Quang Trình Khoa Công nghệ Thông tin Học viên Quản lí Giáo dục Tóm tắt. Dạy học theo năng lực thực hiện đang được quan tâm nhiều trong đào tạo nghề và đã mang lại những hiệu quả nhất định do sự phù hợp của quan điểm dạy học này với đào tạo nghề. Tuy nhiên trong đào tạo đại học vấn đề này hầu như chưa được quan tâm. Vấn đề đặt ra là liệu có thể vận quan điểm dạy học theo năng lực thực hiện trong đào tạo đại học ngành công nghệ thông tin không Nếu có thì vận dụng như thế nào Bài viết này đề xuất việc vận dụng quan điểm dạy học theo năng lực thực hiện trong đào tạo đại học ngành công nghệ thông tin góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội. Từ khóa Dạy học theo năng lực thực hiện đào tạo đại học đào tạo nhân lực công nghệ thông tin. 1. Mở đầu Mục tiêu cụ thể về đào tạo trình độ đại học là Đào tạo trình độ đại học để sinh viên có kiến thức chuyên môn toàn diện nắm vững nguyên lí quy luật tự nhiên - xã hội có kĩ năng thực hành cơ bản có khả năng làm việc độc lập sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo 1 . Như vậy một trong các nội dung của mục tiêu đào tạo đại học là đào tạo ra những con người lao động có kĩ năng thực hành cơ bản có khả năng làm việc độc lập sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo. Trong những năm qua các trường đại học nước ta đã đào tạo cho đất nước một đội ngũ nhân lực có trình độ đại học về CNTT đáp ứng yêu cầu về số lượng. Tuy nhiên theo Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của chúng ta còn thấp và còn bất cập so với yêu cầu của công nghiệp hoá hiện đại hoá hội nhập quốc tế. Một trong các nguyên nhân của thực trạng này theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lâu nay ngành giáo dục chủ yếu đào tạo theo khả năng cung và ước

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
108    107    0    24-11-2020