Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 12 năm học 2015-2016 – Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh

Mời các em học sinh cùng tham khảo Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 12 năm học 2015-2016 – Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh để làm quen với cấu trúc đề thi và các dạng bài tập để có phương pháp luyện thi hiệu quả hơn. | VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí UBND TỈNH BẮC NINH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015 2016 MÔN THI TIẾNG ANH - LỚP 12 CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề Ngày thi 24 tháng 3 năm 2016 Điểm bài thi Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số phách Bằng số Họ tên Họ tên Bằng chữ Chữ ký Chữ ký Ghi chú Đề thi gồm 13 trang. Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi. PART ONE PHONETICS 10pts I. Choose the word with the underlined part pronounced differently from that of the others 5pts 1. A. kerosene B. tinsel C. pessimism D. mussel 2. A. considerate B. candidate C. associate D. adequate 3. A. scowl B. frown C. sprout D. dough 4. A. bombard B. discard C. mustard D. retard 5. A. intellectual B. situation C. digestion D. Greenwich II. Choose the word whose stress pattern is different from that of the other three 5pts 6. A. mischievous B. miscellaneous C. intimacy D. veterinary 7. A. infamous B. inventory C. negligence D. congenial 8. A. impotent B. ignorant C. admirable D. affidavit 9. A. primate B. asset C. innate D. preface 10. A. monetary B. paralysis C. protagonist D. analogous PART TWO VOCABULARY AND GRAMMAR 60pts I. Choose the best answer to complete each of the following sentences 20pts 11. You can t believe a word that woman says she is a _____ liar. A. dedicated B. devoted C. committed D. compulsive 1 VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí 12. There can be no _____ fixes or magic solutions to the problem of unemployment. A. fast B speedy C. quick D. sudden 13. When you come down the hill do drive slowly because it is not _____ obvious where the turning is. A. immediately B. directly C. instantaneously D. quite 14. At her trial in 1431 Joan of Arc was accused of being in _____ with the devil. A. cooperation B. association C. league D. conjunction 15. The flights are full at the moment so you ll have to _____. A. run a stroke of luck B. get a better luck C. be down on .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
117    129    1    24-11-2020