Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 12 năm học 2015-2016 – Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh (Đề chính thức)

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 12 năm học 2015-2016 – Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh được biên soạn cho các lớp không chuyên, giúp các em học sinh có thêm tư liệu tham khảo để ôn luyện và bồi dưỡng kiến thức. | VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí UBND TỈNH BẮC NINH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015 2016 MÔN THI TIẾNG ANH - LỚP 12 KHÔNG CHUYÊN ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề Ngày thi 24 tháng 3 năm 2016 Điểm bài thi Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số phách Bằng số Họ tên Họ tên Bằng chữ Chữ ký Chữ ký Ghi chú Đề thi gồm 09 trang. Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi. PART ONE PHONETICS I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. 1. A. supposedly B. markedly C. allegedly D. determinedly 2. A. endure B. feature C. procedure D. measure 3. A. complete B. command C. common D. community 4. A. comb B. climb C. debt D. cable 5. A. neighbour B. height C. sleigh D. weight Your answers II. Choose the word whose stress pattern is different from that of the others. 1. A. possibility B. disappointed C. manufacture D. instrument 2. A. environment B. mystery C. contribute D. terrific 3. A. deficiency B. psychology C. ecological D. competitor 4. A. recommend B. difficulty C. admirable D. document 5. A. encouragement B. interviewer C. acknowledge D. miraculously Your answers PART TWO LEXICO-GRAMMAR I. Choose the best option to complete each of the following sentences. VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí 1. Only after the atomic bomb ________ and development in the air travel _______ ______ science fiction really become popular. A. had created had taken off was B. had been created had been taken off has C. had been created had taken off did D. had been created had taken off had 2. We ve bought some ________ chairs for the garden so that they are easy to store away. A. adapting B. adjusting C. bending D. folding 3. I don t think she can get her message _______ to the students. She seems too nervous. A. across B. .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
117    129    1    24-11-2020
285    114    1    24-11-2020
117    120    0    24-11-2020