Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 12 năm học 2017-2018 – Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu

"Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 12 năm học 2017-2018 – Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu" giúp giáo viên có thêm tư liệu trong quá trình biên soạn đề thi, bài tập nhằm đánh giá năng lực của học sinh từ đó có các phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn. | SỞ GD VÀ ĐT TỈNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU NĂM HỌC 2017-2018 MÔN TOÁN 12 Thời gian làm bài 180 phút Câu 1. 1 25 điểm Giải phương trình 3 cos 2 x 2 cos x cos x 1 2 cos 2 x sin x sin 2 x . Câu 2. 1 25 điểm Từ các chữ số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau sao cho tổng của ba chữ số hàng chục nghìn hàng nghìn và hàng trăm bằng 9 Câu 3. 1 25 điểm n 2 Tìm số hạng chứa x trong khai triển của nhị thức 3 x 5 x 0 biết rằng n và 19 x Cn Cn . Cn 4095 . 1 2 n Câu 4. 1 25 điểm Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình bình hành M là điểm di đồng trên cạnh SC . Mặt phẳng P chứa AM và song song với BD . P cắt SB SD lần lượt tại N E . Chứng minh 2 SN .SM . Câu 5. 1 25 điểm Trong không gian cho 4 đường thẳng d1 d 2 d 3 d 4 đôi một song song và không có 3 đường nào nằm trong cùng một mặt phẳng. Mặt phẳng P cắt 4 đường d1 d 2 d 3 d 4 theo thứ tự là A B C D . Mặt phẳng Q cắt 4 đường d1 d 2 d 3 d 4 theo thứ tự là A B C D P khác Q . Chứng minh thể tích 2 khối tứ diện D ABC và DA B C bằng nhau. Câu 6. 1 25 điểm Cho tứ diện ABCD M là một điểm nằm miền trong của tam giác BCD . Qua M kẻ các đường thẳng lần lượt song song AB AC và AD cắt các mặt ACD ABD và tam giác ABC tại các điểm H I và K . Chứng minh AB. AC. AD 27 MH .MI .MK . Câu 7. 1 25 điểm Cho đường tròn C có tâm O và bán kính R hai đường kính AB CD vuông góc với nhau. Điểm M C gọi H K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên AB và CD . Tìm vị trí của M để khi quay hình chữ nhật OHMK quanh đường thẳng AB thì thể tích khối trụ sinh ra lớn nhất. Câu 8. 1 25 điểm Giải phương trình log 3 x 2 3 3 log 3 x 3 2 . 3 Câu 9. 1 25 điểm Cho một chất điểm chuyển động thẳng xác định bởi phương trình 1 S t 4 t 3 5t 2 10t 1 . Trong đó S tính mằng mét t được tính bằng giây. Hỏi từ thời 4 điểm t 1s đến thời điểm t 5s thì vận tốc lớn nhất của chất điểm là bao nhiêu Câu 10. 1 25 điểm VnDoc - Tải tài liệu văn bản pháp luật biểu mẫu miễn phí Cho hàm số y x 1 ln x 1 có đồ .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
117    129    1    24-11-2020
7    111    0    24-11-2020