Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Modern FRENCH Grammar

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

This book is designed to provide the essential elements of French grammar, for students in the final year of school and in the first and later years of higher education. Advanced learners will find much that is useful for extending their knowledge of French, and for revision. The book is organized in two major sections: a reference section containing the structures of grammar and a section containing functional grammar. Each section includes cross-references to the other.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.