Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Module 3 Creating Groups and Organizational Units

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

This module helps students to create groups and organizational units in Active Directory Domain Services. After completing this module, students will be able to: Describe the options for creating groups. Configure groups in Active Directory Domain Services (AD DS) Configure organizational units (OUs) in AD DS

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.