Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Hơn Cả Tào Tháo

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

C hàng họ Lưu, nhưng hoàn toàn chẳng liên hệ gì với ông Lưu Bị bên Tàu cả, tên là Quốc Hương. Sự nghiệp tình yêu và chính trị của chàng tuy không có gì xuất sắc, nhưng kể ra cũng không đến nỗi âm thầm lặng lẽ suốt canh thâu. Trước 1975, chàng là một sĩ quan Tình Báo Quân Đội, chức vụ cuối cùng là Trung Úy. Tuy chức vụ khiêm nhường, nhưng sau thàng Tư 1975, hai chữ "tình báo" đã hại chàng tốn không biết bao nhiêu bọt mép và giấy mực trong trại tù cải.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.