Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Mục đích nghiên cứu đề tài nhằm xác định thực trạng công tác chuyên môn của đội ngũ giáo viên trong trường, trên cơ sở đó tìm ra một số giải pháp nhằm chỉ đạo nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên tại trường. Để góp phần xây dựng nhà trường phát triển vững mạnh về mọi mặt. | Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non LĨNH VỰC Quản lý Hà Nội tháng 5 năm 2018 2 35 Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lý do chọn đề tài Giáo dục mầm non là một nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân quyết định sự phát triển nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Để quá trình giáo dục mầm non đạt hiệu quả đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên có đầy đủ phẩm chất năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu đổi mới hiện nay của ngành học và thực hiện theo tinh thần Nghị quyết hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã nêu Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và được xã hội tôn vinh. Giáo viên phải có đủ đức đủ tài. Do đó phải đào tạo giáo viên có chất lượng cao thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên bồi dưỡng chuẩn hoá nâng cao phẩm chất và năng lực cho đội ngũ giáo viên . Giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên. Muốn có được đội ngũ giáo viên vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ người cán bộ quản lý phải luôn luôn có kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược có tính chất quyết địnhchất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo mang tính khoa học và nghệ thuật đòi hỏi giáo viên giáo viên có kiến thức sâu luôn bổ xung cái mới nhắm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm. Tính đa dạng phức tạp của hoạt động giảng dạy Giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo phải chủ động xây dựng kế hoạch từng năm bồi dưỡng định kì bồi dưỡng thường xuyên chú ý củng cố và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi về chuyên môn vững vàng về nghiệp vụ tay nghề có phẩm chất .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.