Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5a2 - Trường tiểu học Thị trấn

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Mục đích của việc thực hiện sáng kiến nhằm tìm ra các biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh khối 5 trên cơ sở các kiến thức và các hành vi đạo đức mà các em đã có, học sinh có thể vận dụng vào trong cuộc sống và tiếp tục vận dụng lên các lớp trên. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Bản Giang ngày 20 tháng 3 năm 2018 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ Kính gửi Thường trực Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở Tôi là Nơi công Tỷ lệ Ghi Trình Ngày tác đóng góp chú Số Chức độ Họ và tên tháng năm hoặc nơi vào việc TT danh chuyên sinh thường tạo ra môn trú sáng kiến Trường TH Giáo 1 Phạm Thị Thắm 08 02 1980 Đại học 100 thị trấn viên Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5a2 Trường tiểu học Thị trấn Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến Trường Tiểu học thị trấn Tam Đường huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến Học sinh lớp 5a2 Ngày sáng kiến được áp dụng Từ ngày 15 tháng 9 năm 2019 Mô tả bản chất của sáng kiến Nội dung chính Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường và hội nhập Quốc tế việc giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống cũng như việc xây dựng hệ giá trị đạo đức mới ở nước ta đã và đang đặt ra nhiều vấ đề cần phải giải quyết. Thực tế cho thấy trong đời sống xã hội đã có những biểu hiệc xem nhẹ những giá trị truyền thống của dân tộc chạy theo thị hiếu không lành mạnh. Cuộc đấu tranh giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu giữa lối 1 sống lành mạnh trung thực có lý tưởng. với lối sống ích kỉ thực dụng . đang diễn ra hàng ngày. Bên cạnh những hệ giá trị mới được hình thành trong quá trình hội nhập những cái tiêu cực cũng đang xâm nhập vào đạo đức lối sống của nhiều tầng lớp nhân dân đặcc biệt là lứa tuổi trẻ em các cụ có câu quot trẻ em như tờ giấy trắng quot ta vẽ nên như thế nào để có một bức tranh đẹp để trẻ có đạo đức tốt đây Vì vậy việc rèn đạo đức cho trẻ từ khi còn nằm ở trường tiểu học rất quan trọng. Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội là tập hợp những nguyên tắc quy tắc chuẩn mực xã hội nhắm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và quan hệ với xã hội. Chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân bởi truyền thống và sức mạnh dư luận của xã hội.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.