Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy Tập làm văn lớp 3A3, 3A4, 3A5 trường Tiểu học Thị Trấn - huyện Tam Đường

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Mục đích của sáng kiến này là đưa ra các biện pháp nhằm giúp học sinh học tốt môn tập làm văn lớp 3. Tạo được không khí sôi nổi, gây hứng thú, đam mê học văn của học sinh. Trong đó sáng kiến đã chỉnh sửa bổ sung phương pháp rèn các kĩ năng viết văn cho học sinh bằng cách tập chung vào kĩ năng quan sát, tìm ý và kĩ năng sử dụng các biện pháp nghệ thuật nhân hóa, so sánh vào viết văn. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Thị Trấn ngày.tháng 3 năm 2019 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN Kính gửi Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp huyện Nhóm chúng tôi ghi tên dưới đây Nơi công Tỷ lệ đóng Trình độ Số Ngày tháng tác Chức góp vào việc Ghi Họ và tên chuyên TT năm sinh hoặc nơi danh tạo ra sáng chú môn thường trú kiến Trường Tiểu 1 Đặng Thị Lê 10 02 1988 học Thị Giáo viên Đại học 35 Trấn Trường Tiểu 2 Hoàng Thị Thương 23 12 1982 học Thị Giáo viên Đại học 35 Trấn Trường Tiểu Phạm Thị Hằng 3 22 06 1977 học Thị Giáo viên Đại học 30 Nga Trấn Là đồng tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy Tập làm văn lớp 3A3 3A4 3A5 trường Tiểu học Thị Trấn huyện Tam Đường Cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến Ủy ban nhân dân Huyện Tam Đường Lĩnh vực áp dụng sáng kiến chuyên môn Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử Từ ngày 20 tháng 8 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019. Mô tả bản chất của sáng kiến Bản chất của sáng kiến là đưa ra các biện pháp nhằm giúp học sinh học tốt môn tập làm văn lớp 3. Tạo được không khí sôi nổi gây hứng thú đam mê học văn của học sinh. Trong đó sáng kiến đã chỉnh sửa bổ sung phương pháp rèn các kĩ năng viết văn cho học sinh bằng cách tập chung vào kĩ năng quan sát tìm ý và kĩ năng sử dụng các biện pháp nghệ thuật nhân hóa so sánh vào viết văn. Đồng thời đổi mới phương pháp hình thức dạy học như Cách tạo niềm say mệ hứng thú học tập của học sinh. Học sinh biết vận dụng các kĩ năng làm văn vào thực hành. Áp dụng các kĩ thuật phương pháp dạy học tích cực vào trong dạy học. Học sinh biết vận dụng vốn sống vào làm văn. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến Không Những thông tin cần được bảo mật nếu có Không Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của đồng tác giả Qua nghiên cứu áp dụng sáng kiến này chúng tôi nhận thấy chất lượng tập làm văn nói riêng và môn Tiếng việt nói chung đã có nhiều chuyển biến tích cực cụ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.