Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Sổ theo dõi khiếu nại của khách hàng

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Sổ theo dõi khiếu nại của khách hàng | SO THEO DOI KHIẾU NAI CUA KHA CH HANG Stt Tên khách hang Nội dung khiêu nai Ngáy Bộ phán giai quyêt Kêt quá Ngáy giai quyê t

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.