Đang chuẩn bị liên kết để tải về tài liệu:
Thông tư liên tịch số 152/2007/TTLT/BTC-BKHCN

Không đóng trình duyệt đến khi xuất hiện nút TẢI XUỐNG

Thông tư liên tịch số 152/2007/TTLT/BTC-BKHCN về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với hoạt động tổ chức hội chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) do Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG Nghệ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nAm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 152 2007 TTLT BTC-BKHCN. Hà Nội ngày 17 tháng 12 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUÂN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ TECHMART Căn cứ Nghị định số 60 2003 NĐ-CP ngày 06 6 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Căn cứ Quyết định số 214 2005 QĐ-TTg ngày 30 08 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển thị trường công nghệ Để thống nhất công tác quản lý tài chính đối với hoạt động tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị liên bộ Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với hoạt động tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị như sau I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Thông tư này áp dụng đối với hoạt động tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị gọi tắt là Techmart theo quy định tại Quy chế chợ công nghệ và thiết bị ban hành kèm theo Quyết định số 15 2007 QĐ-BKHCN ngày 25 7 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ do Nhà nước hỗ trợ kinh phí được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quyết định phê duyệt. 2. Đối tượng thực hiện Thông tư này là các Bộ ngành Uỷ ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương cơ quan đơn vị tổ chức và cá nhân sử dụng kinh phí tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị. 3. Kinh phí tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị bao gồm ngân sách sự nghiệp khoa học Trung ương và địa phương các khoản đóng góp ủng hộ tài trợ của các tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong và ngoài nước nguồn thu từ nhu cầu các dịch vụ gia tăng của các tổ chức và cá nhân tham gia Techmart nguồn thu khác nếu có . Việc sử dụng và quản lý kinh phí tài sản phục vụ tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính tài sản hiện hành và các quy định tại Thông tư này. II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 1. Nguồn kinh phí tổ chức chợ công nghệ và thiết bị .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.