THÔNG TIN GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ XUẤT KHẨU TỚI EU 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO

"

EVFTA đã có hiệu lực được hơn 1 năm, mặc dù chưa có kết quả bứt phá, nhưng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường EU đã đạt được kết quả khả quan, bấp chấp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Triển vọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường EU trong những tháng cuối năm 2021 sẽ được phân tích trong ."THÔNG TIN GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ XUẤT KHẨU TỚI EU 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO"MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    
TÓM TẮT    
1. Thị trường EU   
1.1 Tình hình sản xuất đồ nội thất bằng gỗ tại EU    
1.2  Nhu cầu tiêu thụ đồ nội thất bằng gỗ tại các thị trường chính trong khối EU   
1.3 Tình hình nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ tại EU   
1.4 Thị trường cạnh tranh tại EU    
2. Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam    
2.1 Sơ bộ kết quả xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường EU trong tháng 8/2021 và 8 tháng đầu năm 2021    
2.2 Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường EU trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021    
2.2.1 Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu    
2.2.2 Thị trường xuất khẩu   
3. Nhận định và dự báo    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tới thị trường EU qua các tháng năm 2020 - 2021    
Biểu đồ 2: Cơ cấu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu tới thị trường EU    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tới thị trường EU    
BẢNG
Bảng 1: Thị trường cung cấp đồ nội thất văn phòng mã (HS 940330) cho EU  trong 5 tháng năm 2021    
Bảng 2: Gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu tới thị trường EU trong tháng 7 và  7 tháng đầu năm 2021    
 

"

MUA TẠI ĐÂY

BÀI CÙNG NHÓM