THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI MÀU 9 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO

MUA TẠI ĐÂY

"Phân tích diễn biến giá, cung, cầu của kim loại màu thế giới và tình hình nhập khẩu kim loại màu của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2021. Những phân tích và dự báo chi tiết được cập nhật trong "THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG KIM LOẠI MÀU 9 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    
TÓM TẮT    

1. Thị trường kim loại màu thế giới    
1.1. Thị trường đồng   
1.1.1 Về giá   
1.1.2 Cung - cầu  
1.2. Thị trường nhôm   
1.2.1 Về giá   
1.2.2 Cung – cầu   
1.3. Thị trường kẽm    
1.3.1 Về giá    
1.3.2 Cung – cầu    
1.4. Thị trường thiếc    
1.4.1 Về giá    
1.4.2 Cung – cầu    
2. Tình hình nhập khẩu kim loại màu của Việt Nam    
2.1. Thị trường cung cấp    
2.2. Chủng loại nhập khẩu    
2.2.1 Đồng các loại    
2.2.2 Nhôm các loại    
2.2.3 Kẽm các loại    
2.2.4 Chì các loại    
2.2.5 Niken các loại    
2.2.6 Thiếc các loại    
3. Nhận định và dự báo    
 

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
Biểu đồ
Biểu đồ 1: Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên sàn LME    
Biểu đồ 2: Giá nhôm kỳ hạn 3 tháng trên sàn LME   
Biểu đồ 3: Giá kẽm kỳ hạn 3 tháng trên sàn LME    
Biểu đồ 4: Giá thiếc kỳ hạn 3 tháng trên sàn LME    
Biểu đồ 5: Giá và lượng nhập khẩu kim loại màu qua các tháng    
Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường cung cấp kim loại màu cho Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2021    
Bảng
Bảng 1: Nguồn cung kim loại màu tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021    
Bảng 2: Chủng loại đồng nhập khẩu trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021    
Bảng 3: Chủng loại nhôm nhập khẩu trong tháng 8 và 8 tháng năm 2021    
Bảng 4: Chủng loại kẽm nhập khẩu trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021    
Bảng 5: Chủng loại chì nhập khẩu trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021    
Bảng 6: Chủng loại niken nhập khẩu trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021    
Bảng 7: Chủng loại thiếc nhập khẩu trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021    

 "

BÀI CÙNG NHÓM
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.