THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG GIẦY DÉP 9 THÁNG NĂM 2021 VÀ DỰ BÁO

MUA TẠI ĐÂY

"Đại dịch Covid-19 diễn biến khá phức tạp ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và xuất khẩu giầy dép của Việt Nam. Những thông tin mới nhất về tình hình sản xuất, xuất khẩu giầy dép trong thnasg 9 và 9 tháng nặm 2021 cũng như triển vọng của ngành sẽ có trong “Thông tin thị trường giày dép 8 tháng năm 2021 và dự báo”.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
DANH MỤC BIỂU ĐỒ   
DANH MỤC BẢNG   
I. TỔNG QUAN NGÀNH GIẦY DÉP CỦA VIỆT NAM    
II.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT   
III.TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GIẦY DÉP 9 THÁNG NĂM 2021    
1. Kim ngạch xuất khẩugiầy dép    
2. Chủng loại xuất khẩu    
3. Thị trường xuất khẩu    
4.Top doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các thị trường    
5. Dự báo triển vọng của ngành giầy dép sau dịch Covid-19    
IV. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GIẦY DÉP CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG EU-27    
1. Kim ngạch xuất khẩu    
2. Cơ cấu mặt hàng   
3. Cơ cấu thị trường   
4. Top doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta vào thị trường EU -27    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu giầy dép qua các tháng từ năm 2020 -2021  
Biểu đồ 2: Cơ cấu chủng loại giầy dép xuất khẩu của nước ta trong 8 tháng năm 2021    
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu giầy dép 8 tháng năm 2021  
Biểu đồ 4: Cơ cấu doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các thị trường trong tháng 8 năm 2021    
Biểu đồ 5: Kim ngạch xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các đối tác trong EVFTA qua các tháng từ năm 2020 -2021
Biểu đồ 6: Cơ cấu chủng loại giầy dép xuất khẩu của nước ta sang các đối tác trong EVFTA trong 8 tháng năm 2021    
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các đối tác trong EVFTA trong 8 tháng năm 2021.
Biểu đồ 8: Cơ cấu doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta sang các đối tác trong EVFTA trong 8 tháng năm 2021  

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Chủng loại giầy dép xuất khẩu của nước ta trong tháng 8 và 8 tháng năm 2021   
Bảng 2: Thị trường xuất khẩu giầy dép tháng 8 và 8 tháng năm 2021   
Bảng 3: Tham khảo top doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép của nước ta trong tháng 8 năm 2021   Bảng 4: Chủng loại giầy dép xuất khẩu của nước ta sang các đối tác trong EVFTA trong 8 tháng năm 2021    
Bảng 5: Thị trường xuất khẩu giầy dép trong tháng 8  và 8 tháng năm 2021    
Bảng 6: Tham khảo doanh nghiệp xuất khẩu giầy dép ta sang các đối tác trong EVFTA trong 8 tháng năm 2021   "

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.