Thị trường Logistics đường hàng không Việt Nam tháng 9, 9 tháng năm 2021 và dự báo

MUA TẠI ĐÂY

"TÓM TẮT 
PHẦN 1: VẬN CHUYỂN, LUÂN CHUYỂN HÀNG HÓA THEO ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 
1.1. Vận chuyển hàng hóa
1.2. Luân chuyển hàng hóa
PHẦN 2. PHÂN TÍCH SÂU TÌNH HÌNH XUẤT/NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CỦA MỘT SỐ NHÓM HÀNG TIÊU BIỂU 
2.1. Sản phẩm chất dẻo 
2.1.1. Tình hình chung 
2.1.2. Chi tiết lượng xuất khẩu các chủng loại Sản phẩm chất dẻo theo cảng hàng không 
2.1.3. Chi tiết xuất khẩu Sản phẩm chất dẻo bằng đường hàng không theo thị trường và tỷ trọng 
2.2. Máy vi tính sản phẩm Điện tử và linh kiện xuất khẩu 
2.2.1. Tình hình chung 
2.2.2. Chi tiết lượng xuất khẩu các chủng loại máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện theo cảng hàng không 
2.2.3. Chi tiết xuất khẩu theo thị trường và tỷ trọng 
2.3. Điện thoại xuất khẩu 
2.3.1. Tình hình chung 
2.3.2. Chi tiết lượng xuất khẩu các chủng loại điện thoại theo cảng hàng không 
2.3.3. Chi tiết xuất khẩu điện thoại bằng đường hàng không theo thị trường và tỷ trọng 
2.4. Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu 
2.4.1. Tình hình chung 
2.4.2. Chi tiết lượng nhập khẩu các chủng loại máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện theo cảng hàng không 
2.4.3. Chi tiết nhập khẩu máy tính, sản phẩm Điện tử và linh kiện đường hàng không theo thị trường và tỷ trọng 
2.5. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng nhập khẩu 
2.5.1. Tình hình chung 
2.5.2. Chi tiết lượng nhập khẩu các chủng loại máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng theo cảng hàng không 
2.7.3. Chi tiết nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng bằng đường hàng không theo thị trường, phương thức giao hàng và tỷ trọng 
PHẦN 3. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 
3.1. Tình hình doanh nghiệp và lao động trong lĩnh vực logistics 
3.2. Thị trường logistics hàng không thế giới và dự báo 
3.3. Chính sách mới 
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu hàng Sản phẩm chất dẻo qua từng sân bay tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 2: Lượng xuất khẩu các nhóm hàng Sản phẩm chất dẻo chính qua từng sân bay tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 3: Xuất khẩu Sản phẩm chất dẻo bằng đường hàng không sang các thị trường tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 4: Lượng xuất khẩu một số Sản phẩm chất dẻo bằng đường hàng không sang một số thị trường chính tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 5: Các phương thức giao hàng trong Sản phẩm chất dẻo xuất khẩu bằng đường hàng tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 6: Xuất khẩu Máy vi tính sản phẩm Điện tử và linh kiện xuất khẩu qua từng sân bay tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 7: Lượng xuất khẩu một số sản phẩm máy vi tính, sản phẩm Điện tử và linh kiện chính qua từng sân bay tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 8: Xuất khẩu máy tính và sản phẩm điện tử bằng đường hàng không sang các thị trường tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 9: Lượng xuất khẩu các chủng loại máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện bằng đường hàng không sang một số thị trường chính tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 10: Xuất khẩu máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện bằng đường hàng không theo các phương thức giao hàng tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 11: Xuất khẩu điện thoại qua từng sân bay tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 12: Lượng xuất khẩu một số sản phẩm điện thoại chính qua từng sân bay tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 13: Trị giá xuất khẩu điện thoại bằng đường hàng không sang các thị trường tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 14: Lượng xuất khẩu điện thoại bằng đường hàng không sang các thị trường tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 15: Các phương thức giao hàng trong xuất khẩu điện thoại bằng đường hàng không tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 16: Nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện qua từng sân bay tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 17: Lượng nhập khẩu một số sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chính qua từng sân bay tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 18: Nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm Điện tử và linh kiện bằng đường hàng không từ các thị trường tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 19: Lượng nhập khẩu một số sản phẩm máy vi tính và sản phẩm bằng đường hàng không từ các thị trường chính trong tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 20: Các phương thức giao hàng trong nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện bằng đường hàng không tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 21: Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng bằng đường hàng không qua từng sân bay tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 22: Lượng nhập khẩu một số máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng chính qua từng sân bay tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 23: Nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng bằng đường hàng không từ các thị trường tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 24: Lượng nhập khẩu một số máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng bằng đường hàng không từ một số thị trường chính tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 25: Các phương thức giao hàng trong nhập khẩu máy móc, thiết bị phụ tùng bằng đường hàng không tháng 8 và 8 tháng năm 2021 
Bảng 26: Số lượng, vốn, lao động của doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, kho bãi đăng ký thành lập mới 9 tháng năm 2021 so cùng kỳ 2020 
Bảng 27: Biến động doanh nghiệp lĩnh vực vận tải kho bãi (ngừng hoạt động, giải thể) trong 9 tháng 2021 
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Vận chuyển hàng hóa theo đường hàng không từng tháng năm 2020 và năm 2021 
Biểu đồ 2: Luân chuyển hàng hóa theo đường hàng không từng tháng năm 2020 và năm 2021 
Biểu đồ 3: Kim ngạch xuất khẩu hàng sản phẩm chất dẻo bằng đường hàng không từng tháng năm 2021 
Biểu đồ 4: Xuất khẩu hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện bằng đường hàng không từng tháng năm 2020 và năm 2021 
Biểu đồ 5: Xuất khẩu hàng Điện thoại bằng đường hàng không từng tháng năm 2020 và năm 2021 
Biểu đồ 6: Nhập khẩu hàng Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện bằng đường hàng không từng tháng năm 2020 và năm 2021 
Biểu đồ 7: Nhập khẩu hàng Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác bằng đường hàng không từng tháng năm 2020 và năm 2021 
 "

BÀI CÙNG NHÓM
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.