THỊ TRƯỜNG GIẤY 10 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO

MUA TẠI ĐÂY

"Nguồn cung và xu hướng giá giấy trên thế giới, tình hình xuất, nhập khẩu giấy của Việt Nam 10 tháng năm 2021 và dự báo được thông tin chi tiết trong  “THỊ TRƯỜNG GIẤY 10 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”.

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    
TÓM TẮT    
1.Thị trường thế giới    
1.1.Thị trường Đông Nam Á    
1.2.Thị trường Mỹ    
1.3. Diễn biến giá bột giấy và giấy thành phẩm trong tháng 8/2021    
1.3.1 Tại Châu Á    
1.3.2 Tại Đông Nam Á    
2.Tình hình xuất, nhập khẩu giấy các loại   
2.1.Tình hình xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy   
2.2. Thị trường xuất khẩu    
2.3. Tình hình nhập khẩu    
2.3.1. Thị trường cung cấp:    
2.3.2 Giá nhập khẩu bình quân    
2.3.3. Chủng loại nhập khẩu    
3. Nhận định và dự báo    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG

BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Xuất Kim ngạch xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy của Việt Nam năm 2019 – 2021   
Biểu đồ 2: Kim ngạch nhập khẩu giấy các loại năm 2019 - 2021    
Biểu đồ 3: Giá nhập khẩu giấy các loại trung bình năm 2020 - 2021    
Biểu đồ 4: Lượng và giá NKTB giấy in báo năm 2018 - 2021    15
Biểu đồ 5: Lượng và giá NKTB giấy làm lớp sóng năm 2018 -2021    
Biểu đồ 6: Lượng và giá NKTB giấy làm lớp mặt năm 2018 - 2021    
Biểu đồ 7: Lượng và giá NKTB giấy làm lớp đáy năm 2018 - 2021    

BẢNG

Bảng 1: Thị trường xuất khẩu giấy và sản phẩm từ giấy trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021    
Bảng 2: Thị trường cung cấp giấy các loại tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021    
Bảng 3: Chủng loại giấy các loại nhập khẩu tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2021    

 "

BÀI CÙNG NHÓM
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.