THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA 10 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO

MUA TẠI ĐÂY

"

- Xuất khẩu cá tra của Việt Nam 10 tháng năm 2021 giảm so với cùng kỳ năm 2020.
- Giá xuất khẩu trung bình cá tra của Việt Nam trong tháng 9/2021 tăng nhẹ so với tháng 8/2021, tăng so với tháng 9/2020. Trong đó, giá cá tra xuất khẩu sang một số thị trường đạt mức cao như Na Uy, Thụy Sĩ, Calêđônia, Anh, Puerto Rico, Nhật Bản… 
- Nhập khẩu cá da trơn của 3 thị trường Trung Quốc, Mỹ, Canada và thị phần của Việt Nam tại các thị trường này...
- Dự báo xuất khẩu cá tra sang một số thị trường trong thời gian tới…

Tất cả được thông tin chi tiết trong  "THÔNG TIN XUẤT KHẨU CÁ TRA 10 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO"

MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    
TÓM TẮT    
I. SƠ BỘ KẾT QUẢ XUẤT KHẨU CÁ TRA THÁNG 10 NĂM 2021    
II. XUẤT KHẨU CÁ TRA THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG NĂM 2021    
2.1    Tình hình xuất khẩu cá tra    
2.2    Giá xuất khẩu trung bình cá tra và một số lô hàng đạt giá cao   
III. XUẤT KHẨU CÁ TRA SANG MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG    
3.1    Thị trường Trung Quốc    
3.1.1    Nhập khẩu cá da trơn của Trung Quốc và thị phần của Việt Nam    
3.1.2    Tình hình xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Trung Quốc    
3.2    Thị trường Mỹ    
3.2.1 Nhập khẩu cá da trơn của Mỹ và thị phần của Việt Nam    
3.2.2    Tình hình xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Mỹ    
3.3    Thị trường Canada    
3.3.1    Nhập khẩu cá da trơn của Canada và thị phần của Việt Nam    
3.3.2    Tình hình xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Canada    
IV. NHẬN ĐỊNH VÀ DỰ BÁO    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
BIỂU ĐỒ


Biểu đồ 1: Xuất khẩu cá tra của Việt Nam năm 2020 – 2021    
Biểu đồ 2: Cơ cấu thị trường xuất khẩu cá tra của Việt Nam    
Biểu đồ 3: Giá xuất khẩu trung bình cá tra của Việt Nam năm 2020 – 2021    

BẢNG

Bảng 1: Tham khảo giá xuất khẩu trung bình cá tra sang một số thị trường trong 9 tháng năm 2021    
Bảng 2: Giá một số lô hàng cá tra của Việt Nam xuất khẩu đạt giá cao    
Bảng 3: Thị trường và chi tiết sản phẩm cá tra xuất khẩu của Việt Nam 9 tháng năm 2021    
Bảng 4: Thị trường cung cấp cá da trơn cho Trung Quốc 9 tháng năm 2021    
Bảng 5: Tham khảo giá một số lô hàng cá tra Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc đạt giá cao trong tháng 9/2021    
Bảng 6: Thị trường cung cấp cá da trơn cho Mỹ 8 tháng năm 2021    
Bảng 7: Tham khảo giá một số lô hàng cá tra Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ đạt giá cao trong tháng 9/2021    
Bảng 8: Thị trường cung cấp cá da trơn cho Canada 7 tháng đầu năm 2021    
Bảng 9: Tham khảo giá xuất khẩu một số lô hàng cá tra của Việt Nam sang Canada đạt giá cao trong tháng 9/2021    

 

"

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.