THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU 11 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO

MUA TẠI ĐÂY

"Nguyên nhân nào khiến nhập khẩu gỗ nguyên liệu 11 tháng năm 2021 tăng? Thông tin chính sách ảnh hưởng thế nào tới nhập khẩu nhóm hàng này? Diễn biến nhập khẩu trong 11 tháng năm 2021 và dự báo sẽ được thông tin chi tiết trong  “THÔNG TIN NHẬP KHẨU GỖ NGUYÊN LIỆU 11 THÁNG NĂM 2021, PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”.


MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG    
TÓM TẮT    
1. Thị trường thế giới    
2. Chính sách   
2.1 Mỹ điều tra lẩn tránh thuế mặt hàng tủ gỗ, bàn trang điểm của BGI Group Inc nhập khẩu từ HOCA Việt Nam    
2.2 Mỹ tăng gấp đôi thuế quan đối với gỗ xẻ của Canada    
2.3 Tiếp tục gia hạn thời gian nộp bổ sung bản scan C/O lên hệ thống    
3. Thông tin ngành gỗ trong nước   
4. Tình hình về hoạt động nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam 11 tháng năm 2021    
4.1 Tình hình nhập khẩu gỗ 11 tháng năm 2021    
4.2 Chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu    
4.3 Giá nhập khẩu gỗ nguyên liệu    
4.4 Thị trường nhập khẩu gỗ nguyên liệu    
5. Nhận định và dự báo    

DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Trị giá nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam năm 2019– 2021    
Biểu đồ 2: Cơ cấu chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam (% tính theo lượng)    
BẢNG
Bảng 1: Nhóm gỗ nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam 10 tháng năm 2021    
Bảng 2: Chủng loại gỗ nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam 10 tháng năm 2021    
Bảng 3: Thị trường gỗ nguyên liệu nhập khẩu của Việt Nam 10 tháng năm 2021    

 "

BÀI CÙNG NHÓM
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.