Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 23 2008 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 05 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÙNG VỚI QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHO HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật đất đai năm 2003 Căn cứ Luật xây dựng năm 2003 Căn cứ Luật Nhà ở năm 2005 Căn cứ Luật Cư trú Căn cứ Nghị quyết số 07 2007 NQ12 ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 Căn cứ Nghị định số 181 2004 NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và Thông tư số 01 2005 TT-BTNMT ngày 13 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số 181 2004 NĐ-CP Căn cứ Nghị định số 182 2004 NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Căn cứ Nghị định số 198 2004 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Thông tư số 117 2004 TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198 2004 NĐ-CP Căn cứ Nghị định số 142 2005 NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước và Thông tư số 120 2005 TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142 2005 NĐ-CP Căn cứ Quyết định số 39 2005 QĐ-TTg ngày 28 02 2005 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn thi hành Điều 121 Luật nhà ở Căn cứ Nghị Nghị định số 90 2006 NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Nhà ở và Thông tư số 05 2006 TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 90 2006 NĐ-CP Căn cứ Thông tư số 95 2005 TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005 của Bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    21    0
82    16    0