Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất 5 năm,từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Đak Pơ do Hội Đồng nhân dân huyện Đak Pơ ban hành | TINH GIA LAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 03 2006 NQ-HĐND Đak pơ ngày 13 tháng 01 năm 2006 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM TỪ NĂM 2006 ĐẾN NĂM 2010 CỦA HUYỆN ĐAK PƠ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐAK PƠ KHOÁ I - KỲ HỌP THỨ 5 Từ ngày 12 tháng 01 năm 2006 đến ngày 13 tháng 01 năm 2006 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 Căn cứ Nghị định 181 2004 NĐ-CP ngày 29 10 2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003 Công văn số 28 CV-TNMT ngày 09 01 2006 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định kế hoạch sử dụng đất huyện Đak Pơ Sau khi xem xét Tờ trình số 04 TT-UBND ngày 03 01 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ về việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Đak Pơ Báo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp QUYẾT NGHỊ Điều 1. Thống nhất phê chuẩn kế hoạch kế hoạch sử dụng đất 5 năm từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện theo nội dung Tờ trình số 04 TT-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2006 của UBND huyện Đak Pơ. Điều 2. Giao cho tách nhiệm cho UBND huyện hoàn tất các thủ tục thông qua Sở tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn năm 2006 đến năm 2010 của huyện theo quy định Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Đak Pơ khóa I kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 01 2006. . CHỦ TỊCH Châu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    1    0    04-07-2020
1    2    0    04-07-2020
2    1    0    04-07-2020
2    3    0    04-07-2020
4    2    0    04-07-2020
11    1    0    04-07-2020
11    2    0    04-07-2020
14    2    0    04-07-2020
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
80    21    0
82    16    0