TỔNG KẾT CHƯƠNG 2 NHIỆT HỌC

Nhắc lại một số kiến thức cơ bản có liên quan đến sự nở vì nhiệt và sự chuyển thể của các chất. 2. Vận dụng được một cách tổng hợp các kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng có liên quan. II. CHUẨN BỊ Vẽ trên bảng treo ô chữ . | BÀI BA MƯƠI TỔNG KẾT CHƯƠNG 2 NHIỆT HỌC I. MỤC TIÊU 1. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản có liên quan đến sự nở vì nhiệt và sự chuyển thể của các chất. 2. Vận dụng được một cách tổng hợp các kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng có liên quan. II. CHUẨN BỊ Vẽ trên bảng treo ô chữ . III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG Hoạt động 1 Tổ chức cho học I. ÔN TẬP sinh ôn tập. 1. Thể tích của các chất thay đổi 1. Thể tích của hầu hết các chất như thế nào khi nhiệt độ tăng nhiệt đều tăng khi nhiệt độ tăng giảm độ giảm khi nhiệt độ giảm. 2. Trong các chất rắn lỏng khí chất nào nở vì nhiệt nhiều nhất chất 2. Chất khí nở vì nhiệt nhiều nào nở vì nhiệt ít nhất nhất và chất rắn nở vì nhiệt ít 3. Tìm một thí dụ chứng tỏ sự co nhất. dãn vì nhiệt khi bị ngăn trở có thể gây ra những lực rất lớn 3. Học sinh tự làm. 4. Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện 4. Nhiệt kế được cấu tạo dựa tượng nào Hãy kể tên và nêu công trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt. dụng của các nhiệt kế thường gặp Nhiệt kế rượu dùng đo nhiệt độ trong đời sống. khí quyển. 5. Điền vào đường chấm chấm Nhiệt kế thủy ngân dùng trong trong sơ đồ tên gọi của các sự phòng thí nghiệm. chuyển thể ứng với các chiều mũi Nhiệt kế ytế đo nhiệt độ cơ thể. tên. 5. 1 Nóng chảy 2 Bay hơi 6. Các chất khác nhau có nóng chảy 3 Đông đặc 4 Ngưng tụ. và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác 6. Mỗi chất nóng chảy và đông định không Nhiệt độ này gọi là gì đặc ở một nhiệt độ nhất định. 7. Trong thời gian nóng chảy nhiệt Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ độ của chất rắn có tăng không khi ta nóng chảy. Nhiệt độ nóng chảy vẫn tiếp tục đun của các chất khác nhau không 8. Các chất lỏng có bay hơi ở cùng giống nhau. nhiệt độ xác định không Tốc độ 7. Trong thời gian nóng chảy bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc nhiệt độ của chất rắn không tăng vào những yếu tố nào dù vẫn tiếp tục đun. 9. Ở nhiệt độ nào thì một chất lỏng 8. Không. Các chất lỏng bay cho dù có tiếp tục đun vẫn không hơi ở nhiệt độ bất kỳ. Tốc độ tăng nhiệt độ Sự bay hơi của chất

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    42    1    15-04-2024
164    431    2    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.