BÀI HAI MƯƠI CHÍN SỰ SÔI (Tiếp theo)

Nhận biết được hiện tượng sôi và đặc điểm của nó. Vận dụng được kiến thức về sự sôi để giải thích một số hiện tượng đơn giản có liên quan đến các đặc điểm của sự sôi II. CHUẨN BỊ Giá đỡ thí nghiệm, một kẹp vạn năng, một kiềng và lưới kim loại. Một cố đốt, một đèn cồn, một nhiệt kế có GHĐ 1100C. Một đồng hồ có kim giây. | BÀI HAI MƯƠI CHÍN SỰ SÔI Tiếp theo I. MỤC TIÊU Nhận biết được hiện tượng sôi và đặc điểm của nó. Vận dụng được kiến thức về sự sôi để giải thích một số hiện tượng đơn giản có liên quan đến các đặc điểm của sự sôi II. CHUẨN BỊ Giá đỡ thí nghiệm một kẹp vạn năng một kiềng và lưới kim loại. Một cố đốt một đèn cồn một nhiệt kế có GHĐ 110OC. Một đồng hồ có kim giây. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định 2. Kiểm tra Kết hợp trong tiết dạy. 3. Bài mới CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY NỘI DUNG HỌC Hoạt động 1 Mô tả lại thí II. NHIỆT ĐỘ SÔI nghiệm về sự sôi. 1. Trả lời câu hỏi Yêu cầu các nhóm học sinh mô Học sinh mô tả lại thí nghiệm đun tả lại thí nghiệm về sự sôi đã học nước trong tiết học trước. Căn cứ vào trong tiết 28. bảng kết quả thí nghiệm thu được Dưạ vào bảng kết quả thí nghiệm tham gia thảo luận trả lời các câu hỏi thu được trả lời các câu hỏi trong SGK. - Ở nhiệt độ nào thì bắt đầu thấy Các câu hỏi từ câu C1 đến C3 tùy bọt khí ở đáy bình thuộc vào kết quả thí nghiệm của học - Ở nhiệt độ nào thì thấy thấy các sinh đặc biệt là nhiệt kế dùng trong bọt khí tách ra khỏi đáy bình và đi thí nghiệm. Những nhiệt kế dùng lên trong Nhà trường thật không chính - Ở nhiệt độ nào thì thấy các bọt xác lắm nước sôi có thể chỉ ở 960C khí nổi tới mặt nước vỡ tung trên đến 1020C tùy theo nhiệt kế. mặt thoáng C4. Trong khi nước đang sôi dù vẫn - Trong khi nước đang sôi nhiệt đun nhưng nhiệt độ của nước vẫn độ của nước có tăng không không tăng. Giáo viên nhấn mạnh phần Chú Chú ý Các chất khác nhau thì sôi ở ý và cung cấp cho học sinh bảng nhiệt độ khác nhau. nhiệt độ sôi của các chất lỏng BẢNG NHIỆT ĐỘ SÔI CỦA trong điều kiện tiêu chuẩn. Hướng MỘT SỐ CHẤT dẫn cho học sinh nhận thấy các Chất Nhiệt độ Chất Nhiệt độ chất lỏng khác nhau thì sôi ở nhiệt 0C 0C độ khác nhau. Ete 35 Rượu 80 Nước 100 Thủy ngân 357 Đồng 2580 Sắt 3050 2. Rút ra kết luận Câu C5 Từ kết quả thí nghiệm Theo kết quả thí nghiệm cho thấy rút ra kết luận ai đúng ai sai đây trong suốt quá trình sôi nhiệt độ chất cũng chính là một trong .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
382    1    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.