KIỂM TRA 1 TIẾTI

Giúp hs nắm được toàn bộ kiến thức về quang học. Định luật truyền thẳng của ánh sáng, định luật phản xạ ánh sáng, ảnh tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm. 2. Kĩ năng: Kiểm tra lại kỹ năng vẽ ảnh tạo bởi 3 gương . độ (Giáo dục): Giáo dục tính khoa học, chính xác II/ Chuẩn bị : 1. GV : đề bài kiểm tra 2. HS : kiến thức chương 1 đã dặn trước. | KIỂM TRA 1 TIẾT I Mục tiêu 1. Kiến thức Giúp hs nắm được toàn bộ kiến thức về quang học. Định luật truyền thẳng của ánh sáng định luật phản xạ ánh sáng ảnh tạo bởi gương phẳng gương cầu lồi gương cầu lõm. 2. Kĩ năng Kiểm tra lại kỹ năng vẽ ảnh tạo bởi 3 gương . 3. Thái độ Giáo dục Giáo dục tính khoa học chính xác II Chuẩn bị 1. GV đề bài kiểm tra 2. HS kiến thức chương 1 đã dặn trước. III Phương pháp dạy học Thuyết trình đàm thoại IV Tiến trình 1 Ổn định tổ chức Kiểm diện học sinh 2 Kiểm tra 1. Khi đặt vật sát gương cầu lõm thì ảnh của vật là a . Aũnh thật bằng vật. b . Aũnh ảo bé hơn vật. c . Aũnh ảo bằng vật. d . Aũnh ảo lớn hơn vật . 2. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là a . Ảnh ảo nhỏ hơn vật b . Ảnh ảo lớn hơn vật c . Ảnh thật nhỏ hơn vật d . Ảnh thật lớn hơn vật 3. Biết góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là 600. Góc tới là a . 600 b . 450 c . 300 d . 150 4. Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc 300. góc phản xạ bằng a . 150 b . 300 c . 450 d . 600 5. Cho một điểm sáng S cách gương phẳng 20cm. Cho S di chuyển song song với gương một đoạn 5cm. Ảnh ảo S của S bây giờ sẽ cách S 1 đoạn a . 20cm b . 40cm c . 15cm d . 25cm 6. Chọn từ thích hợp điền vào chổ trống a . Khi trái đất ở giữa mặt trời và mặt trăng thì mặt trăng đi vào . .của trái đất nên không được mặt trời . . . b . Cùng một vật nếu đặt trước gương. thì ảnh bằng vật nếu đặt trước ảnh nhỏ hơn vật. 7. Định luật truyền thẳng ánh sáng Trong môi . . ánh sáng truyền đi theo. 8. Vẽ tia sáng xuất phát từ A đến gương rồi phản xạ qua B B A 9. Khi hiện tượng nhật thực xảy ra có hai người đứng ở hai nơi trên trái đất một người cho rằng đã xảy ra hiện tượng nhật thực tòan phần người kia lại cho là xảy ra hiện tượng nhật thực một phần. Vì sao

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG