Tiết 9:TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC

Cùng ôn lại, củng cố lại những kiến thức cơ bản liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng. So sánh với vùng nhìn thấy của gương cầu lồi. năng : Vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và vùng quan sát được trong gương phẳng. | Tiết 9 TỔNG KẾT CHƯƠNG I QUANG HỌC. A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức -Cùng ôn lại củng cố lại những kiến thức cơ bản liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng gương cầu lồi gương cầu lõm. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng. So sánh với vùng nhìn thấy của gương cầu lồi. 2. Kỹ năng Vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và vùng quan sát được trong gương phẳng. B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH. GV Vẽ sẵn trò chơi ô chữ do GV chuẩn bị hoặc trò chơi ô chữ hình . HS Trả lời câu hỏi phần tự kiểm tra. C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. Trực quan hệ thống hóa khái quát hoá kiến thức đã học dùng lời. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ỔN ĐỊNH 1 phút . HOẠT ĐỘNG 1 ÔN LẠI KIẾN THỨC CƠ BẢN. 15 phút KIỂM TRA. -Yêu cầu HS trả lời -HS trả lời lần lượt các câu hỏi phần tự kiểm tra HS lần lượt từng câu hỏi khác bổ sung. mà HS đã chuẩn bị. -HS tự sửa chữa nếu sai. -GV hướng dẫn HS Đáp 1-C 2-B thảo luận đi đến kết 3-trong suốt đồng tính đường thẳng. quả đúng yêu cầu sửa 4- tia tới pháp tuyến góc tới. chữa nếu cần. 5- Ảnh ảo có độ lớn bằng vật cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương. 6- Giống Ảnh ảo. -Khác Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh ảo tạo bởi gương phẳng. 7- Khi một vật ở gần sát này lớn hơn vật. 8- -Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm không hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật. -Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn chắn và bé hơn vật. -Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và bằng vật. 9-Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy trong gương phẳng có cùng kích thước. .HOẠT ĐỘNG 2 VẬN DỤNG. 20 PHÚT DỤNG. -Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C1 bằng cách vẽ vào vở gọi một HS lên bảng vẽ. -HS làm việc cá nhân trả lời C1. Với phần a Awig -Vẽ ảnh của điểm S1 S2 tạo bởi nhìn thấy .XS- gương phẳng có thể vẽ theo 2 ị S1 cả S1 và X cách. 1 1 1 X S2 Lấy S1 đối xứng với S1 qua S2 gương. Lấy S2 đối xứng với S2 qua A gương. B Với phần b. -Lấy 2 tia tới đến 2 mép gương S2 tìm tia .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    78    1    25-05-2024
81    94    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.