Đề cương môn luật phá sản và giải quyết tranh chấp

1. Tên học phần: Luật Phá sản và giải quyết tranh chấp. 2. Số đơn vị học trình: 02 đơn vị học trình. 3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 3 4. Phân bổ thời gian: 30 tiết - Lên lớp: 21 tiết; - Thảo luận và thực tế: 09 tiết; Nội dung của hoạt động đào tạo từ thực tế của môn học có thể được thực hiện như sau + Liên hệ để sinh viên đi thực tập ngắn hạn tại các cơ quan, các doanh nghiệp; + Mời các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan. | 1 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN LUẬT PHÁ SẢN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 1. Tên học phần Luật Phá sản và giải quyết tranh chấp. 2. Số đơn vị học trình 02 đơn vị học trình. 3. Trình độ Sinh viên năm thứ 3 4. Phân bổ thời gian 30 tiết - Lên lớp 21 tiết - Thảo luận và thực tế 09 tiết Nội dung của hoạt động đào tạo từ thực tế của môn học có thể được thực hiện như sau Liên hệ để sinh viên đi thực tập ngắn hạn tại các cơ quan các doanh nghiệp Mời các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan báo cáo chuyên đề về quản lý và tổ chức trong kinh doanh liên quan đến nội dung môn học Tiến hành phân nhóm thảo luận đánh giá các kết quả mà sinh viên thu thập được. 5. Điều kiện tiên quyết Đã học Luật Tố tụng dân sự. 6. Mục tiêu của học phần Môn Pháp luật về phá sản và giải quyết tranh chấp giúp sinh viên nắm bắt các quy định của pháp luật về phá sản và giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bao gồm những nội dung cơ bản Khái niệm phá sản trình tự thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp hợp tác xã các quyền và nghĩa vụ của chủ thể tiến hành phá sản và chủ thể tham gia quá trình giải quyết phá sản doanh nghiệp hợp tác xã khái niệm tranh chấp kinh doanh thương mại để xác định thẩm quyền giải quyết của các cơ quan các hình thức giải quyết tranh chấp vịa vị pháp lý của trọng tài thương mại của Việt Nam thủ tục tố tụng trọng tài theo Pháp lệnh Việt Nam. 7. Tài liệu học tập - Giáo trình Luật Thương mại của Trường ĐH Luật Chí Minh ĐH Luật Hà Nội và của các trường ĐH khác nếu có 2 - Các Tạp chí Luật học của Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp Luật Tạp chí Khoa học Pháp lý Tạp chí Lập pháp - Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước cấp trường - Các bài viết của các tác giả về các vấn đề có liên quan - Văn bản pháp luật liên quan đến môn học Luật Phá sản - Các tài liệu khoa học pháp lý của nước ngoài liên quan đến môn học Luật Phá sản. 8. Phương pháp giảng dạy - Giảng lý thuyết giảng giải. - Thảo luận giảng viên đặt câu hỏi đưa ra tình huống để sinh viên thảo luận. - Tự học có hướng dẫn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    20-06-2021
58    10    1    20-06-2021