Đề cuơng môn học chủ thể kinh tế

1. Tên học phần: Chủ thể kinh doanh 2. Số đơn vị học trình: 04 đơn vị học trình. 3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 2. 4. Phân bổ thời gian: 60 tiết - Lên lớp: 36 tiết; - Thảo luận: 15 tiết; - Tự học có hướng dẫn: 03 tiết; 5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học về Chủ thể pháp luật dân sự. 6. Mục tiêu của học phần Môn Chủ thể kinh doanh giúp sinh viên nắm bắt những quy định của pháp luật về các loại hình chủ thể kinh doanh của Việt. | 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƯƠNG MẠI ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ THỂ KINH DOANH 1. Tên học phần Chủ thể kinh doanh 2. Số đơn vị học trình 04 đơn vị học trình. 3. Trình độ Sinh viên năm thứ 2. 4. Phân bổ thời gian 60 tiết - Lên lớp 36 tiết - Thảo luận 15 tiết - Tự học có hướng dẫn 03 tiết 5. Điều kiện tiên quyết Sinh viên đã học về Chủ thể pháp luật dân sự. 6. Mục tiêu của học phần Môn Chủ thể kinh doanh giúp sinh viên nắm bắt những quy định của pháp luật về các loại hình chủ thể kinh doanh của Việt Nam bao gồm những nội dung cơ bản khái niệm đặc điểm của các loại chủ thể kinh doanh thành lập tổ chức lại giải thể các doanh nghiệp mô hình tổ chức quản lý các doanh nghiệp quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và của chủ doanh nghiệp. Sau khi học xong môn chủ thể kinh doanh sinh viên biết vận dụng những kiến thức lý luận đã được trang bị để vận dụng vào việc đọc và hiểu văn bản pháp luật. Môn chủ thể kinh doanh giúp người học có những kiến thức pháp luật để vận dụng vào công việc thực tế . 7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần Khi nghiên cứu môn Chủ thể kinh doanh sinh viên phải nắm bắt được những nội dung sau - Khái niệm đặc điểm của các loại hình chủ thể kinh doanh - Việc thành lập tổ chức quản lý của các loại hình chủ thể kinh doanh - Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp - Tổ chức lại giải thể doanh nghiệp 8. Tài liệu học tập - Tập bài giảng giáo trình Luật Thương mại của Trường ĐH Luật Chí Minh ĐH Luật Hà Nội và của các trường ĐH khác nếu có - Các Tạp chí Luật học của Viện nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật Tạp chí Khoa học Pháp lý Tạp chí Lập pháp - Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước cấp trường - Các bài viết của các tác giả về các vấn đề có liên quan - Văn bản pháp luật liên quan đến môn học Luật Thương mại - Các tài liệu khoa học pháp lý của nước ngoài liên quan đến môn học Luật Thương mại. 9. Phương pháp giảng dạy - Giảng lý thuyết giảng giải kết hợp với đưa ra các vấn đề gợi mở để cho sinh viên tự

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG