Đề cương môn luật môi trường

1. Tên học phần: Luật môi trường. 2. Số đơn vị học trình: 02. 3. Trình độ: Sinh viên năm thứ 3. 4. Điều kiện tiên quyết: Giảng sau các môn: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Công pháp quốc tế, Luật kinh tế, Luật hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Dân sự, Luật tố tụng dân sự. 5. Mục tiêu của học phần: Sau môn học này, sinh viên phải nắm được những nội dung và kỹ năng sau: Về kiến thức. - Hiểu đúng những khái niệm cơ bản về môi trường thuộc các lĩnh. | 1 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần Luật môi trường. 2. Số đơn vị học trình 02. 3. Trình độ Sinh viên năm thứ 3. 4. Điều kiện tiên quyết Giảng sau các môn Luật Hiến pháp Luật Hành chính Công pháp quốc tế Luật kinh tế Luật hình sự Luật Tố tụng hình sự Luật Dân sự Luật tố tụng dân sự. 5. Mục tiêu của học phần Sau môn học này sinh viên phải nắm được những nội dung và kỹ năng sau Về kiến thức. - Hiểu đúng những khái niệm cơ bản về môi trường thuộc các lĩnh vực kỹ thuật môi trường địa môi trường kinh tế môi trường. tạo cơ sở khoa học cho việc tiếp cận ở mức có thể hiểu và áp dụng được các văn bản pháp quy kỹ thuật -Thấy được mối quan hệ giữa khoa học pháp lý về môi trường với các khoa học khác về môi trường. - Thấy được cơ sở hình thành định nghĩa luật môi trường đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật môi trường các nguyên tắc của luật môi trường nguồn và cấu trúc nguồn của luật môi trường. -Hiểu nội dung luật MT và mối lien hệ giữa các nội dung của LMT. Về kỹ năng. - Sinh viên kỹ phải có kỹ năng t ìm kiếm văn bản pháp luật Việt Nam và các văn bản pháp lý quốc tế về môi trường. - Sinh viên phải có kỹ năng đọc hiểu và áp dụng các quy phạm pháp luật môi trường 2 - Sinh viên phải có kỹ năng phân tích đánh giá các quy định của pháp luật môi trường và hệ thống văn bản pháp luật môi trường. Về thái độ. - Có thái độ đúng đắn trong xử sự với MT. - Tôn trọng các quy định của PL MT. - Có ý thức trong việc bảo vệ và bảo đảm thực hiện quyền được sống trong MT trong lành của người dân. Các mục tiêu khác Phát triển kỹ năng cộng tác làm việc nhóm 2. Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo khám phá tìm tòi 3. Trau dồi phát triển năng lực đánh giá và tự đánh giá 4. Phát triển kỹ năng lập luận hùng biện của người học 5. Rèn kỹ năng lập kế hoạch tổ chức quản lý điều khiển theo dõi kiểm 6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần Nội dung của học phần được thể hiện và chuyển tải bao gồm những vấn đề mang tính tổng quan về luật môi trường những vấn đề liên quan đến pháp luật Việt Nam về .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
94    60    2    28-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.