Đề cương môn luật đất đai

Giảng sau các môn: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Công pháp quốc tế, Chủ thể kinh doanh, Luật hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Dân sự, Luật tố tụng dân sự. | 1 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC LUẬT ĐẤT ĐAI 1. Tên học phần Luật đất đai. 2. Số tín chỉ 02. 3. Trình độ sinh viên năm thứ 3. 4. Điều kiện tiên quyết Giảng sau các môn Luật Hiến pháp Luật Hành chính Công pháp quốc tế Chủ thể kinh doanh Luật hình sự Luật Tố tụng hình sự Luật Dân sự Luật tố tụng dân sự. 5. Mục tiêu của học phần Trang bị cho sinh viên những nội dung và kỹ năng sau . Mục đích - Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản mang tính lý luận về Luật đất đai giúp sinh viên nhận thức được chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai ở Việt Nam mang tính đặc biệt chi phối việc quản lý và sử dụng đất đai và thể hiện cụ thể của nó trong các quy phạm pháp luật đất đai. - Trang bị cho sinh viên những kỹ năng đọc hiểu kỹ năng phân tích đánh giá các quy định của pháp luật đất đai. Từ đó giúp sinh viên vận dụng giải quyết các tình huống thực tế về quản lý và sử dụng đất. - Giúp sinh viên nhận thức được vị trí vai trò của pháp luật đất đai trong hệ thống pháp luật Việt nam và đối với công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội. . Yêu cầu Sau khi nghiên cứu môn học sinh viên cần nắm được - Tính đặc thù của chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai - Khái niệm nguyên tắc cơ bản của ngành luật - Nội dung quản lý nhà nước về đất đai - Các quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng đất đặc biệt là quyền giao dịch và các loại nghĩa vụ tài - Sinh viên phải nhận dạng được các loại chủ thể và hình thức sử dụng đất các dạng tranh chấp đất đai và khiếu nại quyết định hành chính hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai để từ đó vận dụng giải quyết các tình huống trong thực tế. 6. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên - Kiểm tra lựa chọn giữa một trong hai hình thức sau Thi kiểm tra giữa học phần. Viết tiểu luận. - Thi kết thúc học phần Thi viết. Thi vấn đáp. - Thang điểm 10 sẽ được áp dụng cho tất cả các hình thức thi và kiểm tra. 7. Nội dung chi tiết học phần Bài 1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI 1. Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai và nhiệm vụ của luật đất đai

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    366    1    19-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.