Đề cương môn luật ngân hàng

. 1. Tên học phần: Luật Ngân hàng. 2. Số đơn vị học trình: 2 3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3, 4. 4. Phân bổ thời gian: - Lý thuyết: 24 tiết. - Thảo luận: 12 tiết. 5. Điều kiện tiên quyết: Trước khi học môn Luật Ngân hàng, sinh viên phải học xong các môn: Luật hành chính, Luật Nhà nước, Luật hình sự, Luật dân sự, Luật tố tụng hành chính, Chủ thể kinh doanh, Luật hợp đồng. 6. Mục tiêu của học phần: - Môn Luật Ngân hàng giúp sinh viên nắm bắt. | 1 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC LUẬT NGÂN HÀNG. 1. Tên học phần Luật Ngân hàng. 2. Số đơn vị học trình 2 3. Trình độ Dành cho sinh viên năm thứ 3 4. 4. Phân bổ thời gian - Lý thuyết 24 tiết. - Thảo luận 12 tiết. 5. Điều kiện tiên quyết Trước khi học môn Luật Ngân hàng sinh viên phải học xong các môn Luật hành chính Luật Nhà nước Luật hình sự Luật dân sự Luật tố tụng hành chính Chủ thể kinh doanh Luật hợp đồng. 6. Mục tiêu của học phần - Môn Luật Ngân hàng giúp sinh viên nắm bắt những kiến thức lý luật về lĩnh vực ngân hàng cũng như các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước về tiền tệ các quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng. - Xác định địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt nam địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng tầm quan trọng của hoạt động ngân hàng và pháp luật ngân hàng trong nền kinh tế. - Giúp sinh viên có những kiến thức chung về hệ thống ngân hàng những quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng các quy định của pháp luật về cơ cấu tổ chức và họat động của các tổ chức tín dụng. - Trên cở sở những kiến thức được lĩnh hội sinh viên sẽ vận dụng để giải quyết các công việc như phụ trách lĩnh vực pháp chế tại các tổ chức tín dụng tư vấn pháp lý đối với các hoạt động liên quan đến lĩnh vực ngân hàng thực hiện các công việc có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật. 7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần. Khi nghiên cứu môn Luật Ngân hàng sinh viên phải nắm bắt được những nội dung sau - Lược sử hình thành và phát triển hệ thống ngân hàng trên thế giới và Việt nam. - Khái niệm Luật Ngân hàng đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Ngân hàng. - Các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật Ngân hàng. - Quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ngân hàng nhà nước Việt nam xác định địa vị pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt nam trong Bộ máy nhà nước. - Vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ của Ngân hàng nhà nước Việt - Thế nào là hoạt động ngân hàng những yếu tố chi phối nội .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG