Đề cương môn học đo lường và điều khiển máy tính

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Đo lường và điều khiển bằng máy tính Mã môn học: 20242109 Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: 2010 bậc Đại học Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Kỹ thuật điện tử, Máy Cơ sở điều khiển tự động, Vi điều khiển, PLC, kỹ thuật lập trình, Hàm phức toán tử. Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này). | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ --- ------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học Đo lường và điều khiển bằng máy tính - Mã môn học 20242109 - Số tín chỉ 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc 2010 bậc Đại học - Loại môn học Bắt buộc 0 Lựa chọn - Các môn học tiên quyết những môn phải học trước môn này Kỹ thuật điện tử Máy Cơ sở điều khiển tự động Vi điều khiển PLC kỹ thuật lập trình Hàm phức toán tử. - Các môn học kế tiếp những môn học ngay sau môn này - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. . tiết Hoạt động theo nhóm 15 tiết Tự học 45 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Cơ - Điện - Điện tử Kỹ thuật Điện - Tự động hóa. 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức Trang bò cho sinh viein nhồing kiein thồic vai coing cui cain thiet nei thiet kei vai thồic hiein caic hei thoing no lồômg vai nieiu khiein duing maiy tính Maiy tính cai nhain PC PLC Vi nieiu khiein . . - Kỹ năng Sau khi học xong môn học này sinh viên sẽ có các kỹ năng sau Thiết kế các hệ thống đo lường các đại lượng vật lý và điều khiển dùng máy tính. - Thái độ chuyên cần Đến lớp đầy đủ và chuẩn bị bài đọc trước và bài tấp đầy đủ. 3. Tóm tắt nội dung môn học Cung caip kiein thoic vei đo lường các đại lượng vật lý thông qua hệ thống cảm biến biến đổi tín hiệu điện để đưa vào máy tính. Trên cơ sở tín hiệu đo lường máy tính sẽ thực hiện thuật toán điều khiển được lập trình để xuất tín hiệu điều khiển đối tượng để thực hiện hệ thống tự động hóa dùng máy tính. 4. Tài liệu học tập - Tài liệu liệu bắt buộc tham khảo bằng tiếng Việt tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác ghi theo thứ tự ưu tiên tên sách tên tác giả nhà xuất bản năm xuất bản nơi có tài liệu này website băng hình . . 1 . No loôing va nieỉu khien dung may tính - Nguyen Noic Thanh. 2 . No loông nieu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.