Đề cương môn học hàm phức và toán tử

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Hàm phức và Toán tử Mã môn học: 20242016 Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học Các môn học tiên quyết: Toán cao cấp. Các môn học kế tiếp: Giải tích mạch điện, Hệ thống viễn thông, Xử lý tín hiệu số, Mạch siêu cao tần. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ ----------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Mau chương trình đào tạo tín chỉ 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học Hàm phức và Toán tử - Mã môn học 20242016 - Số tín chỉ 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc Đại học - Loại môn học Bắt buộc 0 Lựa chọn - Các môn học tiên quyết Toán cao cấp. - Các môn học kế tiếp Giải tích mạch điện Hệ thống viễn thông Xử lý tín hiệu số Mạch siêu cao tần. - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. . tiết Hoạt động theo nhóm 15 tiết Tự học 30 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Bộ môn Điện công nghiệp Khoa Cơ-Điện-Điện tử 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức Cung cấp các công cụ toán học để giải quyết các bài toán kỹ thuật cho chuyên ngành điện - điện tử. - Kỹ năng Hiểu rõ khái niệm số phức và hàm phức thực hiện các tính toán với số phức. Nắm được bảng các phép biến đổi Laplace và tính chất của nó ứng dụng để giải phương trình vi phân. Hiểu được phép biến đổi Z ứng dụng và quan hệ của nó với biến đổi Laplace. - Thái độ chuyên cần Đi học đầy đủ và đúng giờ tích cực học tập ở lớp và ở nhà. 3. Tóm tắt nội dung môn học Giới thiệu về phép biến đổi Laplace thuận và ngược ứng dụng biến đổi Laplace vào giải phương trình và hệ phương trình vi phân phép biến đổi Z và quan hệ của nó với phép biến đổi Laplace khái niệm về số phức các dạng số phức tính toán với số phức khái niệm về hàm số phức tính liên tục và giới hạn khái niệm về thặng dư và ứng dụng. 4. Tài liệu học tập - Tài liệu liệu bắt buộc tham khảo bằng tiếng Việt tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác ghi theo thứ tự ưu tiên tên sách tên tác giả nhà xuất bản năm xuất bản nơi có tài liệu này website băng hình . . 1 Nguyễn Hùng Bài giảng Hàm phức và Toán tử Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 2010. 2 Nguyễn Kim Đính Phép biến

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.