Đề cương môn học hệ thống cung cấp điện

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Hệ thống cung cấp điện Mã môn học: 20243089 Số tín chỉ: 3 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học Các môn học tiên quyết: Giải tích mạch điện, Máy điện, An toàn điện. Các môn học kế tiếp: Đồ án môn học điện 1 và các môn chuyên ngành. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ ----------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Mau chương trình đào tạo tín chỉ 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học Hệ thống cung cấp điện - Mã môn học 20243089 - Số tín chỉ 3 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc Đại học - Loại môn học Bắt buộc 0 Lựa chọn - Các môn học tiên quyết Giải tích mạch điện Máy điện An toàn điện. - Các môn học kế tiếp Đồ án môn học điện 1 và các môn chuyên ngành. - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 30 tiết Làm bài tập trên lớp 15 tiết Thảo luận 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. . tiết Hoạt động theo nhóm 15 tiết Tự học 45 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Bộ môn Điện công nghiệp Khoa Cơ-Điện-Điện tử. 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức Nắm chắc các kiến thức cơ bản về Hệ thống cung cấp điện hiểu và tính toán được phụ tải điện sơ đồ thay thế và thông số các phần tử trong hệ thống các dạng tổn thất công suất tổn thất điện năng tổn thất điện áp xảy ra trên các phần tử trong quá trình truyền tải điện các điều kiện chọn dây dẫn phạm vi ứng dụng của từng điều kiện bài toán phân bố công suất trong mạng kín đơn giản ý nghĩa của bù công suất phản kháng giảm tổn thất điện năng và các biện pháp điều chỉnh điện áp. - Kỹ năng o Biết cách xác định phụ tải điện điện năng tiêu thụ của phụ tải. o Tính toán được tổn thất công suất tổn thất điện năng và tổn thất điện áp trên mạng cung cấp điện. o Biết cách tính toán chọn tiết diện dây dẫn ứng với các điều kiện kinh tế sụt áp cho phép và phát nóng. o Giải được bài toán phân bố công suất trên mạng điện kín đơn giản. o Có khả năng tính toán áp dụng các biện pháp giảm tổn thất điện năng điều chỉnh điện áp vận hành. o Biết sử dụng các phần mềm thiết kế mạng hạ áp như Ecodial của hãng Schneider hoặc DOCWIN của hãng ABB. - Thái độ chuyên cần Có thái độ nghiêm túc và chăm chỉ trong học tập cũng như trong nghiên cứu khoa học .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
147    133    1    25-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.