Đề cương môn học hệ thống sản xuất linh hoạt và sản xuất tích hợp

1. Thông tin chung về môn học: Tên môn học: HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT (FMS) VÀ SẢN XUẤT TÍCH HỢP (CIM) Mã môn học: Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa: 2010, bậc: đại học chính quy. Loại môn học: Bắt buộc. Các môn học tiên quyết: PLC, Thủy lực khí nén, Vi điều khiển, kỹ thuật robot, gia công CNC | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ -- ------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Mau chương trình đào tạo tín chỉ 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT FMS VÀ SẢN XUẤT TÍCH HỢP CiM - Mã môn học - Số tín chỉ 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa 2010 bậc đại học chính quy. - Loại môn học Bắt buộc. - Các môn học tiên quyết PLC Thủy lực khí nén Vi điều khiển kỹ thuật robot gia công CNC. - Các môn học kế tiếp - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. 0 tiết Hoạt động theo nhóm 0 tiết Tự học 40 giờ - Phụ trách môn học Bộ môn Kỹ thuật cơ khí Khoa Cơ - Điện - Điện tử. 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức Trang bị kiến thức về tổng quát về các quá trình công nghệ các mô hình và thuật toán điều khiển quá trình công nghệ trong sản xuất và các hệ thống sản xuất hiện đại. - Kỹ năng Rèn luyện kỹ năng tư duy phân tích quá trình công nghệ nhằm đưa ra các thuật toán điều khiển quá trình công nghệ trong các hệ thống sản xuất. - Thái độ chuyên cần o Tham dự lớp học đúng số giờ tối thiểu qui định. o Đọc các tài liệu ở phần tài liệu tham khảo để tìm hiểu sâu hơn nội dung của học phần. 3. Tóm tắt nội dung môn học Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về các quá trình công nghệ QTCN các mô hình và thuật toán điều khiển quá trình công nghệ trong sản xuất SX . Các hệ thống sản xuất hiện đại như Sản xuất linh hoạt FMS Sản xuất tích hợp Máy tính CIM . 4. Tài liệu học tập - Tài liệu liệu bắt buộc tham khảo 1 . Tự động hoá quá trình sản suất Trần Văn Địch 392 trang NXBKH KT. 2 . Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS và tích hợp CIM Trần Văn Địch NXBKHKT. 3 . Industrial automation David 1991 505p. WILEY 4 . Automation production systems and CIM Mikell Groover 541p Prentice Hall. 5 . CIM system 1991 500p Prentice Hall 6 . .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.