Đề cương môn học hệ thống viên thông

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Hệ Thống Viễn Thông Mã môn học: 20263047 Số tín chỉ: 02 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: 2008, bậc Đại học Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Kỹ thuật số, Nguyên lý truyền thông, Truyền sóng và Anten, Kỹ thuật siêu cao tần. Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này) | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ --- ------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Mau chương trình đào tạo tín chỉ 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học Hệ Thống Viễn Thông - Mã môn học 20263047 - Số tín chỉ 02 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc 2008 bậc Đại học - Loại môn học Bắt buộc X Lựa chọn - Các môn học tiên quyết những môn phải học trước môn này Kỹ thuật số Nguyên lý truyền thông Truyền sóng và Anten Kỹ thuật siêu cao tần. - Các môn học kế tiếp những môn học ngay sau môn này - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. 60 tiết Hoạt động theo nhóm Tự học 60 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Khoa Cơ - Điện - Điện tử 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức Mục tiêu về kiến thức người học đạt được là Cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng hợp về hệ thống viễn thông các công nghệ viễn thông dịch vụ viễn thông và cả hệ thống viễn thông - Kỹ năng Mục tiêu về kỹ năng người học đạt được là o Trên cơ sở các kiến thức mà môn học trang bị SV có điều kiện hơn khi hội nhập với những vấn đề kỹ thuật liên quan phát sinh trong thực tế cuộc sống trong các bưu điện công ty xí nghiệp . Từ đó hình thành kỹ năng phát triễn nghề nghiệp. o Do đặc điểm của môn học có tính hệ thống cao là sự kết hợp của nhiều vấn đề kỹ thuật khác nhau chẳng hạn như hệ thống phân tích tín hiệu hệ thống biến đổi tín hiệu môi trường truyền thông . nên SV cần có kỷ năng phân tích hệ thống cao kỷ năng tư duy tìm tòi phát hiện những vấn đề mới phát sinh kỷ năng lựa chọn và ra quyết định xây dựng hệ thống theo hướng tối ưu hóa . - Thái độ chuyên cần nghe giảng làm bài tập và thực hành ở phòng thí nghiệm. 3. Tóm tắt nội dung môn học Môn học được chia làm 5 chương nhằm giúp Sinh viên hiểu được các vấn đề như Khối Transmitter khối phát tin xử lý thông tin từ nguồn tin và đưa lên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    52    1    15-04-2024
119    280    1    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.