Đề cương kỹ thuật chuyên mạch

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH Mã môn học: 20262049 Số tín chỉ: 02 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại Học Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Lý thuyết thông tin Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ --- ------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Mau chương trình đào tạo tín chỉ 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH - Mã môn học 20262049 - Số tín chỉ 02 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc Đại Học - Loại môn học Bắt buộc 0 Lựa chọn - Các môn học tiên quyết những môn phải học trước môn này Lý thuyết thông tin - Các môn học kế tiếp những môn học ngay sau môn này Hệ thống viễn thông - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận theo nhóm 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. 0 tiết Hoạt động theo nhóm Tự học 60 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Khoa Cơ - Điện - Điện tử BM Điện Tử Viễn Thông 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức Mục tiêu về kiến thức người học đạt được là o Kỹ thuật chuyein malch lai molt trong ba thanh phan cô ban nhaít cula mang thong tin tổng qut calc thiet bò haìu cuoíi calc phõông tiên truyeìn dan vai calc hei thong chuyein mach . Vì thế hay lai mon học hết sức quan trọng hoíi với SV nganh Điện Tử - Viễn Thong. - Kỹ năng Mục tiêu về kỹ năng người học đạt được là o Trên cơ sở các kiến thức mà môn học trang bị SV có điều kiện hơn khi hội nhập với những vấn đề kỹ thuật liên quan phát sinh trong thực tế cuộc sống tại những nơi có lắp đặt tổng đài . Từ đó hình thành kỹ năng phát triễn nghề nghiệp. - Thái độ chuyên cần Hoàn thành các bài tập được giao về nhà chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp. Có thái độ nghiêm túc và chăm chỉ trong học tập cũng như trong nghiên cứu khoa học mạnh dạn áp dụng các kiến thức thu được trong học tập vào ứng dụng thực tế. 3. Tóm tắt nội dung môn học khoảng 150 từ Môn học cung cấp cho SV các kiến thức căn bản nhất về Kỹ thuật chuyển mạch kênh Kỹ thuật ghép kênh chuyển mạch số các hệ thống báo hiệu Tổng đài số . và Kỹ thuật chuyển mạch gói Kỹ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    9    0    02-08-2021