Đề cương môn kỹ thuật điều khiển Robot

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Kỹ thuật điều khiển robot Mã môn học: 20262125 Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: 2010 bậc Đại học Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Kỹ thuật điện tử, Máy Cơ sở điều khiển tự động, Vi điều khiển, PLC, kỹ thuật lập trình, Hàm phức toán tử. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ --- ------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học Kỹ thuật điều khiển robot - Mã môn học 20262125 - Số tín chỉ 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc 2010 bậc Đại học - Loại môn học Bắt buộc 0 Lựa chọn - Các môn học tiên quyết những môn phải học trước môn này Kỹ thuật điện tử Máy Cơ sở điều khiển tự động Vi điều khiển PLC kỹ thuật lập trình Hàm phức toán tử. - Các môn học kế tiếp những môn học ngay sau môn này - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. . tiết Hoạt động theo nhóm 15 tiết Tự học 45 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Cơ - Điện - Điện tử Kỹ thuật Điện - Tự động hóa. 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức Nhằm cung cấp cho người học những vấn đề và kiến thức chuyên sâu trong nghiên cứu về kỹ thuật và công nghệ robot với mục đích giúp cho người học nắm bắt được phương pháp tiếp cận phương pháp đặt và giải quyết các vấn đề nghiên cứu về đối tượng robot đã và đang được tiến hành. Qua đó giúp người học tự khám phá những vấn đề kỹ thuật và công nghệ liên quan hướng đến việc tự nghiên cứu và sáng tạo robot phục vụ cho một yêu cầu cụ thể. - Kỹ năng Sau khi học xong môn học này sinh viên sẽ có các kỹ năng sau Khai thác các hệ thống robot ứng dụng trong công nghiệp. Thiết kế các hệ thống điều khiển cho robot. - Thái độ chuyên cần Đến lớp đầy đủ và chuẩn bị bài đọc trước và bài tấp đầy đủ. 3. Tóm tắt nội dung môn học Kỹ thuật điều khiển robot lai moìn hoc nhaìm trang bò cho ngoôii hoc nhõing kiến thức căn bản và kiến thức cập nhật liên quan về kyi thuait và công nghệ ngõôii may noi chung Robotics vai nhõing oing dung cula robot trong những lónh võỉc khác nhau. Noii dung moìn hoc bao gom nhõing kieìn thõic nâng cao veì nguyeìn lyi caìu tao noing hoỉc noing lõỉc hoỉc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    44    5    30-11-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.