Đề cương môn học kỹ thuật nâng-vận chuyển

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: KỸ THUẬT NÂNG - VẬN CHUYỂN Mã môn học: Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa: 2010, bậc: đại học chính quy. Loại môn học: Tự chọn. Các môn học tiên quyết: Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Chi tiết máy Các môn học kế tiếp | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ --- ------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Mau chương trình đào tạo tín chỉ 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học KỸ THUẬT NÂNG - VẬN CHUYỂN - Mã môn học - Số tín chỉ 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa 2010 bậc đại học chính quy. - Loại môn học Tự chọn. - Các môn học tiên quyết Cơ lý thuyết Sức bền vật liệu Chi tiết máy - Các môn học kế tiếp - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. 03 tiết Hoạt động theo nhóm 0 tiết Tự học 40 giờ - Phụ trách môn học Bộ môn Kỹ thuật cơ khí Khoa Cơ - Điện - Điện tử. 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức Trang bị các kiến thức về quá trình nâng - vận chuyển vật các kết cấu cơ bản của máy nâng - vận chuyển các kiến thức cơ bản về các loại máy nâng vận chuyển trong ngành xây dựng chế biến thực phẩm và sản xuất công nghiệp. - Kỹ năng Rèn luyện kỹ năng tính toán thiết kế các cơ cấu chi tiết điển hình của các thiết bị nâng chuyển. - Thái độ chuyên cần o Tham dự lớp học đúng số giờ tối thiểu qui định. o Đọc các tài liệu ở phần tài liệu tham khảo để tìm hiểu sâu hơn nội dung của học phần. 3. Tóm tắt nội dung môn học Môn học Kỹ thuật nâng - vận chuyển cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cơ giới hóa quá trình nâng -vận chuyển vật trong các ngành công nghiệp xây dựng và chế biến thực phẩm. Qua đó sinh viên hiểu được cấu tạo nguyên lý làm việc phạm vi sử dụng cách lựa chọn quản lý biết tính toán thiết kế các cơ cấu chi tiết điển hình của các thiết bị nâng chuyển. 4. Tài liệu học tập - Tài liệu liệu bắt buộc tham khảo 1 . Huỳnh Văn Hoàng và các tác giả Kỹ thuật nâng chuyển. NXB ĐH QG TP HCM 2001. 2 . Huỳnh Văn Hoàng Tính toán máy trục. NXB KHKT 1975. 3 . Đào Trọng Thường và các tác giả Máy nâng chuyển T1 T2 T3 NXB KHKT. 4 . Nguyễn Hồng Ngân và Nguyễn Danh Sơn Máy vận .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.