Đề cương môn kỹ thuật Robot

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Kỹ thuật Robot Mã môn học: 20262107 Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học Các môn học tiên quyết: Toán cao cấp, Kết cấu cơ khí, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Cơ sở điều khiển tự động Các môn học kế tiếp: Kỹ thuật điều khiển robot | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ ----------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Mau chương trình đào tạo tín chỉ 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học Kỹ thuật Robot - Mã môn học 20262107 - Số tín chỉ 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc Đại học - Loại môn học Bắt buộc 0 Lựa chọn - Các môn học tiên quyết Toán cao cấp Kết cấu cơ khí Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện tử Cơ sở điều khiển tự động - Các môn học kế tiếp Kỹ thuật điều khiển robot. - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. . tiết Hoạt động theo nhóm 15 tiết Tự học 30 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Bộ môn Tự động hóa Khoa Cơ-Điện-Điện tử. 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức Cung cấp các kiến thức cơ sở về kỹ thuật Robot làm cơ sở để học các môn chuyên ngành cơ điện tử. - Kỹ năng Hiểu rõ các khái niệm cấu trúc cơ bản và phân loại robot công nghiệp. Phương pháp xây dựng mô hình động học và động lực học của robot di động thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển cho Robot từ đó hình thành khả năng thiết kế chế tạo robot cho ứng dụng trong công nghiệp và đời sống. - Thái độ chuyên cần Đi học đầy đủ và đúng giờ tích cực học tập ở lớp và ở nhà. 3. Tóm tắt nội dung môn học Giới thiệu các khái niệm chung về robot công nghiệp xây dựng mô hình động học và động lực học của robot di động các dạng bài toán điều khiển cho robot di động thiết kế cơ khí và hệ thống điều khiển cho robot di động một số ứng dụng của robot trong công nghiệp hệ thống tay máy di động và ứng dụng. 4. Tài liệu học tập - Tài liệu liệu bắt buộc tham khảo bằng tiếng Việt tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác ghi theo thứ tự ưu tiên tên sách tên tác giả nhà xuất bản năm xuất bản nơi có tài liệu này website băng hình . . 1 Đào Văn Hiệp Kỹ thuật Robot Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2006. 2 Nguyễn Thiện Phúc Robot công nghiệp Nhà .

TÀI LIỆU XEM NHIỀU