Đề cương môn kỹ thuật số

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Kỹ Thuật Số Mã môn học: 20242026 Số tín chỉ: 02 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại Học Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Giải tích mạch điện Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này) | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ --- ------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Mau chương trình đào tạo tín chỉ 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học Kỹ Thuật Số - Mã môn học 20242026 - Số tín chỉ 02 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc Đại Học - Loại môn học Bắt buộc 0 Lựa chọn - Các môn học tiên quyết những môn phải học trước môn này Giải tích mạch điện - Các môn học kế tiếp những môn học ngay sau môn này - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. 0 tiết Hoạt động theo nhóm tiết Tự học 60 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Khoa Cơ - Điện - Điện tử Bộ môn Điện tử viễn thông 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức Nắm được các kíến thức cơ bản và đầy đủ nhất về các vấn đề o Thiết kế hệ tổ hợp o Thiết kế hệ tuần tự o Công cụ CAD hỗ trợ trong thiết kế o Đây là môn học tiên quyết của môn học Thí nghiệm Điện tử số Vi xử lý. mà SV sẽ được dịp kiểm chứng lại những kiến thức lý thuyết của mình. - Kỹ năng o Do môn học Điện tử số là một môn học cơ bản và có vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo đại học các ngành kỹ thuật. Môn học này giúp sinh viên kỹ năng hệ thống các phần tử cơ bản cần dùng trong các mạch điện tử số kết hợp với một số mạch điển hình giải thích các khái niệm cơ bản về mạch logic điện tử số các phương pháp phân tích cũng như các phương pháp thiết kế logic cơ bản. Trên cơ sở các kiến thức cơ bản này sẽ nhằm tạo tiền đề cho những môn học kế tiếp cũng như giúp SV tiếp cận các vấn đề hiện đại đồng thời liên hệ với thực tế kỹ thuật từ đó giúp SV nắm vũng được những vấn đề cốt lõi của kỹ thuật điện tử số tăng cường khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong thực tế. - Thái độ chuyên cần Hoàn thành các bài tập được giao về nhà chuẩn bị bài trước khi lên lớp. Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp. Có thái độ nghiêm túc và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.