Đề cương môn kỹ thuật trải phổ

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Kỹ Thuật Trải Phổ Mã môn học: 20262086 Số tín chỉ: 02 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: 2008, bậc Đại Học Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này): Kỹ thuật số, Nguyên lý truyền thông, Hệ thống viễn thông, Truyền sóng và Anten, Kỹ thuật siêu cao tần, Truyền dẫn vô tuyến số Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này). | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ --- ------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Mau chương trình đào tạo tín chỉ 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học Kỹ Thuật Trải Phổ - Mã môn học 20262086 - Số tín chỉ 02 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc 2008 bậc Đại Học - Loại môn học Bắt buộc Chuyên ngành bắt buộc Lựa chọn - Các môn học tiên quyết những môn phải học trước môn này Kỹ thuật số Nguyên lý truyền thông Hệ thống viễn thông Truyền sóng và Anten Kỹ thuật siêu cao tần Truyền dẫn vô tuyến số - Các môn học kế tiếp những môn học ngay sau môn này - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. 30 tiết Hoạt động theo nhóm Tự học 60 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Khoa Cơ - Điện - Điện tử 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức Mục tiêu về kiến thức người học đạt được là Hiểu về một kỹ thuật truyền dẫn trong đó dùng mã giả nhiễu ngẫu nhiên Pseudo-Noise Trải phổ spreading thành một dạng sóng có mức năng lượng trải ra trên băng thông lớn hơn nhiều so với băng thông của thông tin. Tại bộ thu tín hiệu sẽ được Nén phổ despreading bằng khả năng sử dụng một mẫu đồng bộ của mã giả tạp âm PN . Thật vậy kỹ thuật truyền thông đã phải đối phó với các vấn đề hết sức khó khăn về nhiễu hiệu ứng đa đường truyền gia tăng dung lượng bảo mật . Và người ta đã phát hiện ra trải phổ có những thuộc tính không thể thay thế bởi các kỹ thuật điều chế khác. - Kỹ năng Mục tiêu về kỹ năng người học đạt được là o Trên cơ sở các kiến thức mà môn học trang bị SV có điều kiện hơn khi hội nhập với những vấn đề kỹ thuật liên quan phát sinh trong thực tế cuộc sống trong các bưu điện công ty xí nghiệp . Từ đó hình thành kỹ năng phát triễn nghề nghiệp. o Do đặc điểm của môn học có tính hệ thống cao là sự kết hợp của nhiều vấn đề kỹ thuật khác nhau chẳng hạn như hệ thống phân tích tín .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG