NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU

Phát biểu được đĩnh nghĩa năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Viết công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra và nêu tên đơn vị từng đại lượng trong công thức. năng: Vận dụng được các công thức để giải bài tập 3. Thái độ: Học sinh ổn định tập trung phát biểu xây dựng bài. | NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU I Mục tiêu 1. Kiến thức Phát biểu được đĩnh nghĩa năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Viết công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra và nêu tên đơn vị từng đại lượng trong công thức. 2. Kĩ năng Vận dụng được các công thức để giải bài tập 3. Thái độ Học sinh ổn định tập trung phát biểu xây dựng bài. II Chuẩn bị 1. Giáo viên Hình vè hình bảng đồ hình 2. Học sinh Nghiên cứu kĩ sgk III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Hãy đọc thuộc lòng phần ghi nhớ sgk bài Phương trình cân bằng nhiệt Làm BT SBT HS Lên bảng thực hiện GV Nhận xét và ghi điểm 3. Tình huống bài mới GV nêu tình huống như ghi ở sgk 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu I Nhiên liệu nhiên liệu sgk GV Trong cuộc sống hằng ngày ta thường đốt than dầu củi . đó là các nhiên liệu GV Em hãy tìm 3 ví dụ về nhiên liệu thường gặp HS Dầu củi ga . HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. GV Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu là gì II Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg nhiên liệu gọi là năng suất HS Là nhiệt lượng tỏa ra khi đốt tỏa nhiệt của nhiên liệu. cháy hoàn toàn 1 kg nhiên liệu. GV Kí hiệu của năng suâấ tỏa nhiệt là gì Đơn vị HS q đơn vị là J kg GV nói năng suất tỏa nhiệt của dầu là J kg có nghĩa là gì HS Trả lời GV Cho hs đọc bảng năng suất tỏa nhiệt của một số chất HOẠT ĐỘNG 3 Tìm hiểu công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy nhiên liệu. GV Công thức tỏa nhiệt được viết như thế nào HS Q III Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy nhiên liệu Trong đó Q Năng lượng tỏa ra J GV Hãy nêu ý nghĩa đơn vị của từng q Năng suất tỏa nhiệt J kg đại lượng m Khối lượng kg

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    12    1    02-08-2021