ÔN TẬP

Ôn lại cho hs những kiến thức dã học ở phần “Nhiệt học” 2. Kĩ năng: Nắm được những kiến thức để giải các BT có liên quan. 3. Thái độ: Ổn định, tập trung học tập. II/Chuẩn bị: 1. GV: Chuẩn bị ra bảng phụ trò chơi ô chữ. 2. HS: Nghiên cứu kĩ sgk. | ÔN TẬP I Mục tiêu 1. Kiến thức Ôn lại cho hs những kiến thức dã học ở phần Nhiệt học 2. Kĩ năng Nắm được những kiến thức để giải các BT có liên quan. 3. Thái độ On định tập trung học tập. Il Chuẩn bị 1. GV Chuẩn bị ra bảng phụ trò chơi ô chữ. 2. HS Nghiên cứu kĩ sgk. III Giảng dạy định lớp 2. Tình huống bài mới Qua tiết kiểm tra có những kiến thức các em còn lủng để khắc phục vấn đề đó hôm nay ta vào bài mới mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 A. Ôn tập Tìm hiểu phần ôn tập 1. Các chất cấu tạo từ nguyên tử phân tử. GV Em nào trả lời được câu 1 2. Nguyên tử phân tử chuyển động không HS Các chất cấu tạo từ nguyên tử phân tử. ngừng. GV Em hãy trả lời cho được câu 2 - Giữa chúng có khoảng cách HS Trả lời GV Em hãy trả lời câu 3 HS Nhiệt độ cao các phân tử chuyển động nhanh GV Tương tự hướng dẫn học sinh trả lời tất cả những câu này ở sgk. A. Vận dụng HOẠT ĐỘNG 2 Tìm hiểu phần vận dụng Câu 1 B GV Em nào giải được câu 1 HS Câu B Câu 2 B GV Em nào giải thích được câu 2 HS Câu B Câu 3 D GV Em hãy trả lời câu 3 HS Câu D GV Tương tự hướng dẫn học sinh chơi trò chơi ô chữ HOẠT ĐỘNG 3 Hướng dẫn học sinh chơi trò chơi ô chữ C. Trò chơi ô chữ 2 GV Treo bảng phụ lên bảng và hướng dẫn học sinh trả lời các câu ở trong ô chữ này. HOẠT ĐỘNG 4 Củng cố và hướng dẫn tự học 1. Củng cố Ôn lại những kiến thức vừa ôn 2. Hướng dẫn tự học a. BVH Xem lại câu hỏi vừa ôn hôm nay. IV Bổ sung

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG