Tiết 27 KIỂM TRA 1 TIẾT

Kiểm tra những kiến thức mà hs đã học phần “Nhiệt học” 2. Kĩ năng: Kiểm tra sự vận dụng kiến thức của hs để giải thích các hiện tượng. 3. Thái độ: Nghiêm túc, Ổn định trong kiểm tra. II/ Đề kiểm tra: A. Phần trắc nghiệm: * Hãy điền vào chỗ trống sau những từ (hoặc cụm từ) thích hợp. 1. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là 2. Giữa các nguyên tử, phân tử có 3. Nhiệt năng của vật là . của các phân tử cấu tạo nên vật. | Tiết 27 KIỂM TRA 1 TIẾT I Mục tiêu 1. Kiến thức Kiểm tra những kiến thức mà hs đã học phần Nhiệt học 2. Kĩ năng Kiểm tra sự vận dụng kiến thức của hs để giải thích các hiện tượng. 3. Thái độ Nghiêm túc Ổn định trong kiểm tra. II Đề kiểm tra A. Phần trắc nghiệm Hãy điền vào chỗ trống sau những từ hoặc cụm từ thích hợp. 1. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là . 2. Giữa các nguyên tử phân tử có . 3. Nhiệt năng của vật là . của các phân tử cấu tạo nên vật Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu câu của những câu trả lời đúng nhất. Câu 1 Khi đổ 50cm3 rượu vào 50 cm3 nước ta thu dược hỗn hợp rượu nước có thể tích A. Bằng 100cm3 B. Lớn hơn 100 cm3 C. Nhỏ hơn 100cm3 D. Có thế nhỏ hơn hoặc bằng 100cm3. Câu 2 Khi các nguyên tử phân tử của các chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên A. Khối lượng của chất B. Trọng lượng của chất C. Cả khối lượng và trọng lượng của chất D. Nhiệt độ của vật Câu 3 Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt đến kém sau đây cách nào đúng A. Đồng không khí nước B. Không khí nước đồng C. Nước đồng không khí D. Câu 4 Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào sau đây A. Chỉ ở chất lỏng B. Chỉ ở chất khí C. Chỉ ở chất lỏng và chất khí D. Cả chất lỏng chất rắn và chất khí B. Phần tự luận Câu 1 Tại sao đường tan trong nước nóng nhanh hơn trong nước lạnh Câu 2 Về mùa nào chim hay xù lông Tại sao Câu 3 Tại sao nồi xoong thường làm bằng kim loại cón bát đĩa thường làm bằng sứ III Hướng dẫn về nhà Bài sắp học Công thức tính nhiệt lượng Câu hỏi soạn bài - Nhiệt lượng của vật thu vào phụ thuộc vào yếu tố nào - Công thức tính nhiệt lượng và từng đại lượng của nó IV Bổ sung ĐÁP ÁN VÀ BIỂU .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG