Tiết 34:KIỂM TRA HỌC KÌ II

Kiểm tra tấc cả những kiến thức mà học sinh đã học ở phần Nhiệt Học 2. Kĩ năng: Kiểm tra sự vận dụng kiến thức của hs để giải thích các hiện tượng và làm các BT có liên quan. 3. Thái độ: Nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra. | Tiết 34 KIỂM TRA HỌC KÌ II I Mục tiêu 1. Kiến thức Kiểm tra tấc cả những kiến thức mà học sinh đã học ở phần Nhiệt Học 2. Kĩ năng Kiểm tra sự vận dụng kiến thức của hs để giải thích các hiện tượng và làm các BT có liên quan. 3. Thái độ Nghiêm túc trung thực trong kiểm tra. II Ma trân thiết kế đề Các chất cấu tạo thế nào Chuyển động của NT PT Dẫn nhiệt Đối lưu Nhiệt lượng Động cơ nhiệt Công thức tính hiệu suất TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL TN T L TN TL NB 1 0 5 1 0 5 21 1 0 5 1 0 5 63 TH 1 0 5 1 0 5 33 VD 14 Tổng 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 21 1 0 5 1 0 5 10 III Đề kiểm tra A. Phần trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất trong các câu sau Câu 1 Khi đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước ta thu được hỗn hợp rượu - nước có thể tích A. Bằng 100cm3 B. Lớn hơn 100cm3 C. Nhỏ hơn 100cm3 D. Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 100cm3 Câu 2 Khi các nguyên tử - phân tử của các chất chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên A. khối lượng của chất. B. Trọng lượng của chất C. Cả khối lượng và trọng lượng của chất D. Nhiệt độ của chất. Câu 3 Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiêtj từ tốt đến kém sau đây cách nào đúng A. Đồng không khí nước. B. Không khí nước đồng. C. Nước đồng không khí D. Đồng nước không khí Câu 4 Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra ở chất nào sau đây A. Chỉ ở chất lỏng. B. Chỉ ở chất khí C. Chỉ ở chất lỏng và chất khí D. Cả ở chất lỏng rắn và chất khí. Câu 5 Công thức tính nhiệt lượng do nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra là A. m B. Q C. Q q m D. m q Q Câu 6 Đơn vị của nhiệt lượng là A. Kilôgam Kg B. Mét m C. Jun J D. Niutơn N Câu 7 Trong các động cơ sau động cơ nào là động cơ nhiệt A. Động cơ quạt .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    10    1    02-08-2021