Tiết : 35 KIỂM TRA HỌC KÌ I

Kiểm tra toàn bộ những kiến thức mà HS đã học Ở chương trình 9 xem các em hiểu kiến thức đã học như thế nào . năng: Kiểm tra sự vận dụng kiến thức của học sinh để giải bài tập và giải thích các hiện tượng. 3. Thái độ: trung thực ổn định độc lập trong kiểm tra | Tiết 35 KIỂM TRA HỌC KÌ I I Mục tiêu 1. Kiến thức Kiểm tra toàn bộ những kiến thức mà HS đã học Ở chương trình 9 xem các em hiểu kiến thức đã học như thế nào . 2. Kỹ năng Kiểm tra sự vận dụng kiến thức của học sinh để giải bài tập và giải thích các hiện tượng. 3. Thái độ trung thực ổn định độc lập trong kiểm tra II Ma trận thiết kế đề Điện học Điện từ học tổng Liên hệ U I R Công suất Định luật Jun Nam châm Lực điện từ TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL NB 10 5 10 5 10 5 31 5 TH 10 5 10 5 10 5 31 5 VD 10 5 12 12 10 5 12 57 tổng 21 12 10 5 12 21 12 21 10 5 1110 III Đề kiểm tra A. Phần trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất của các câu sau Câul trong đoạn mạch mắc nối tiếp thì A. I -I1 -12 -. - I n B. U - U1 - U2 -. - Un 1 1 1 Rtũ ------1-------F. H------ R1 R2 Rn A B C đều đúng Câu 2 Một bóng đèn có điện trở 50 Q được đặc vào hiệu điện thế 100 V thì cường độ dòng điện qua đèn là A. Câu 3 công thức nào sau đây không phải là công thức tính công suất tiêu thụ điện năng U U2 A. P B. P - U C . P - U- D. P -12R I R Câu 4 định luật jun_lenxơ cho biết điện năng biến đổi thành A . cơ năng B. quang năng C . hoá năng D . nhiệt năng Câu 5 một dây dẫn có điện trở 50 Q . cho dòng điện có cường độ 2A chạy qua dây dẫn này thì nhiệt lượng toả ra tren dâu dẫn đó trong 5 giây là A. 800J Câu 6 hai nam châm cùng cực đặt lại gần nhau thì chúng A. hút nhau B. đẩy nhau C . không hút củng không đẩy D .quay quanh trục Câu 7 từ trường không tồn tại ở A xung quanh nam châm B. xung quanh dây dẫn có dòng điện chạy qua C. xung quanh điện tích đứng yên D. xung quanh trái đất Câu 8 dùng bàn tay trái để xác định A . chiều của lực từ B. chiều của đường sức từ C. chiều của dòng điện D. cả A B C điều đúng PHẦN TỰ LUẬN

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    23    1    30-11-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.