Đề cương môn học PLC

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: PLC Mã môn học: 20262100 Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học Các môn học tiên quyết: Kỹ thuật điện tử, Vi điều khiển. Các môn học kế tiếp: Đồ án môn học, Đồ án tốt nghiệp. t động theo nhóm | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ ---------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Mau chương trình đào tạo tín chỉ 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học PLC - Mã môn học 20262100 - Số tín chỉ 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc Đại học - Loại môn học Bắt buộc Lựa chọn 0 - Các môn học tiên quyết Kỹ thuật điện tử Vi điều khiển. - Các môn học kế tiếp Đồ án môn học Đồ án tốt nghiệp. - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. . tiết Hoạt động theo nhóm 15 tiết Tự học 30 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Bộ môn Điện công nghiệp Khoa Cơ-Điện-Điện tử. 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức Cung cấp kiến thức tổng quát về hệ thống điều khiển tuần tự và ứng dụng PLC để điều khiển. - Kỹ năng Kỹ năng lập trình cho các họ PLC khác nhau. - Thái độ chuyên cần Đi học đầy đủ và đúng giờ hoàn thành chương trình tự học ở nhà theo đề cương. 3. Tóm tắt nội dung môn học Môn học giúp cho sinh viên nắm được cấu trúc phần cứng của PLC S7-200 có khả năng hiểu được trạng thái hoạt động của PLC S7-200. Tìm hiểu và nắm được cách lập trình trên phần mềm lập trình Step7 - Micro Win 32. Sinh viên nắm được các nguyên tắc lập trình cơ bản cho PLC S7-200. Sinh viên nắm được các nhóm lệnh cơ bản của PLC S7-200 Các lệnh logic bộ định thời timer bộ đếm counter các lệnh điều khiển toán học điều khiển chương trình . 4. Tài liệu học tập - Tài liệu liệu bắt buộc tham khảo bằng tiếng Việt tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác ghi theo thứ tự ưu tiên tên sách tên tác giả nhà xuất bản năm xuất bản nơi có tài liệu này website băng hình . . 1 Tự Động Hóa Với Simatic S7-200 Nguyễn Doãn Phước Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. 2 S7-200 Programmable Controller System Manual Siemens. - Giảng viên ghi rõ Những bài đọc chính 1 Những bài đọc thêm 2 Tài liệu trực tuyến . 5. Các phương .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    10    2    02-08-2021
13    12    2    02-08-2021