Đề cương môn học SCADA

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: SCADA Mã môn học: 20262104 Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ ĐIỆN ĐIỆN TỬ --- ------------- ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Mau chương trình đào tạo tín chỉ 1. Thông tin chung về môn học - Tên môn học SCADA - Mã môn học 20262104 - Số tín chỉ 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa bậc Đại học - Loại môn học Bắt buộc 0 Lựa chọn - Các môn học tiên quyết Mạng công nghiệp - Các môn học kế tiếp - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động Nghe giảng lý thuyết 20 tiết Làm bài tập trên lớp 10 tiết Thảo luận 15 tiết Thực hành thực tập ở PTN nhà máy studio điền dã thực tập. . tiết Hoạt động theo nhóm . tiết Tự học 60 giờ - Khoa Bộ môn phụ trách môn học Bộ môn Tự động hóa Khoa Cơ-Điện-Điện tử. 2. Mục tiêu của môn học - Kiến thức Cung cấp kiến thức tổng quát về hệ thống SCADA và một số ứng dụng tiêu biểu của hệ thống SCADA trong thực tế. - Kỹ năng Xây dựng được 1 hệ thống SCADA cơ bản. - Thái độ chuyên cần Đi học đầy đủ và đúng giờ hoàn thành chương trình tự học ở nhà theo đề cương. 3. Tóm tắt nội dung môn học Các khái niệm cơ bản về hệ SCADA cấu trúc tổng quát của hệ SCADA các giao thức truyền thông trong hệ SCADA chức năng cơ bản của hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu xây dựng một hệ thống SCADA trong công nghiệp. 4. Tài liệu học tập - Tài liệu liệu bắt buộc tham khảo bằng tiếng Việt tiếng Anh hoặc ngoại ngữ khác ghi theo thứ tự ưu tiên tên sách tên tác giả nhà xuất bản năm xuất bản nơi có tài liệu này website băng hình . . 1 WinCC System Manual Siemens. 2 WinCC Getting started Siemens - Giảng viên ghi rõ Những bài đọc chính 1 Những bài đọc thêm 2 Tài liệu trực tuyến 5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học Nghe giảng trên lớp Làm bài tập Thảo luận Tiểu luận 6. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên Các yêu cầu và kỳ vọng đối với môn học - Sinh viên nghe giảng trên lớp vận dụng vào giải các bài tập và thảo luận nhóm. - Kiểm tra định kỳ sau mỗi chương làm tiểu luận và thi tự luận cuối kỳ. - Tìm kiếm bổ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    5    1    20-06-2021