Bạch Ngọc Lão Hổ - Cổ Long

Ngày lành hoàng đạo Ngày hai mươi bảy tháng ba, đại cát. Mọi sự đều nên làm. Triệu Vô Kỵ đang nằm trên giường. Chàng quất ngựa khinh kỵ, phi bôn đã ba trăm dặm, vừa xuống ngựa xông vào là xông thẳng ngã trên cái giường đó. Cái giường vừa thơm tho, vừa mềm mại. Là giường của Hương Hương, Hương Hương là nữ nhân, nữ nhân vừa thơm tho, vừa mềm mại, mỗi lần nhìn Triệu Vô Kỵ luôn luôn cười điềm mật như đường. Ngoài song cửa ánh dương sáng lạn, khí hậu nắng ấm, hương. | Bạch Ngọc Lão Hổ 10 hồi Hôi 1 - Ngày lành hoàng đạo Hôi 2 - Hung thủ Hôi 3 - Đổ bác Hôi 4 - Chôn sống Đôc dươc và ám khí Hôi 5 - Hẻm Lạc Tiêu Hôi 6 - Bước Bước Nguy Cơ Hôi 7 - Hổ Sơn Hành Hôi 8 - Hổ Huyệt Hôi 9 - Hổ tử Hôi 10 - Hậu .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG